Ekspert: poslednje izmene od 11.02.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 11.02.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 7/19) 
 • Pravilnik o kvalitetu jaja ("Sl. glasnik RS", br. 7/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja ("Sl. glasnik RS", br. 7/19) 
 • Pravilnik o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 7/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 114683
 • Službenih mišljenja: 15576
 • Sudske prakse: 8936
 • Modela akata: 811
 • Obrazaca: 33039
 • Podzakonskih akata: 84893
 • Prečišć. tekstova: 25889
 • Propisa CG: 1713
 • Propisa R.Srpske: 2100
 
Korisni linkovi: