Ekspert: poslednje izmene od 13.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 13.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima ("Sl. glasnik RS", br. 82/17) 
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa ("Sl. glasnik RS", br. 82/17) 
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja ("Sl. glasnik RS", br. 82/17) 
 • Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Sl. glasnik RS", br. 82/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102989
 • Službenih mišljenja: 14847
 • Sudske prakse: 8353
 • Modela akata: 752
 • Obrazaca: 29029
 • Podzakonskih akata: 76015
 • Prečišć. tekstova: 23108
 • Propisa CG: 1526
 • Propisa R.Srpske: 1902
 
Korisni linkovi: