Ekspert: poslednje izmene od 16.01.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 16.01.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja ("Sl. glasnik RS", br. 1/19) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 1/19) 
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 1/19) 
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija ("Sl. glasnik RS", br. 1/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 114142
 • Službenih mišljenja: 15528
 • Sudske prakse: 8904
 • Modela akata: 814
 • Obrazaca: 32807
 • Podzakonskih akata: 84453
 • Prečišć. tekstova: 25772
 • Propisa CG: 1703
 • Propisa R.Srpske: 2090
 
Korisni linkovi: