Ekspert: poslednje izmene od 9.01.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 9.01.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 109/16) 
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea ("Sl. glasnik RS", br. 109/16) 
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 110/16) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 97405
 • Službenih mišljenja: 14281
 • Sudske prakse: 8065
 • Modela akata: 707
 • Obrazaca: 27556
 • Podzakonskih akata: 71745
 • Prečišć. tekstova: 21766
 • Propisa CG: 1397
 • Propisa R.Srpske: 1809
 
Korisni linkovi: