Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda - septembar 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 273 od 5.10.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u SEPTEMBRU 2021. godine je bio: 

OPIS 
IX/2021
Ø 2020
IX/2021
VIII/2021
IX/2021
IX/2020
Republika Srbija 
111,9
101,2
113,1
Vojvodina 
119,2
102,4
122,7

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u SEPTEMBRU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
IX/2021
Ø 2020
IX/2021
VIII/2021
IX/2021
IX/2020
UKUPNO 
111,9
101,2
113,1
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
115,0
101,2
119,4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
119,4
101,2
120,2
    Kapitalni proizvodi 
104,1
100,8
104,2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
104,5
100,0
104,5
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
106,8
101,6
106,5
RUDARSTVO 
114,4
101,5
116,8
    Eksploatacija uglja 
94,9
100,0
101,2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
166,5
106,0
179,5
    Ekspolatacija ruda metala 
107,1
100,1
108,2
    Ostalo rudarstvo 
100,5
100,0
100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
114,2
101,5
115,8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
109,9
102,2
109,7
    Proizvodnja pića 
101,1
100,1
100,6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
107,8
100,0
105,9
    Proizvodnja tekstila 
105,3
102,5
105,2
    Proizvodnja odevnih predmeta 
100,2
101,0
101,0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
99,2
100,0
99,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
105,6
100,8
105,2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
108,4
101,9
108,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
100,3
100,8
101,0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
146,1
103,0
167,5
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
125,1
101,8
127,1
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
101,9
100,0
102,1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
117,9
101,5
118,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
102,4
100,2
102,5
    Proizvodnja osnovnih metala 
173,6
101,5
176,6
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
106,1
100,6
106,3
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
97,9
100,0
97,6
    Proizvodnja električne opreme 
102,8
100,0
102,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
109,7
100,0
109,7
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
104,1
101,1
104,2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100,0
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
111,7
100,0
111,6
    Ostale prerađivačke delatnosti 
100,2
98,9
99,5
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,1
100,0
101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,1
100,0
101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
109,7
100,0
109,8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
109,7
100,0
109,8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
113,2
100,0
113,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
102,4
100,1
102,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
111,2
100,0
112,1
    Drumska saobraćajna sredstva 
101,1
101,2
101,2
    Tečna goriva i maziva 
147,6
103,3
170,2
    Metalni aparati za domaćinstvo 
104,0
100,0
104,0
    Električni aparati 
97,9
100,0
97,9
    Drveni nameštaj 
112,4
100,0
112,3
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
100,2
101,0
101,1
    Obuća (kožna i gumena) 
98,8
100,0
98,6