Informator broj 22/2021 od 25.10.2021.

 

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu) (kalendar)
 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih kod poslodavca zbog potreba procesa rada, shodno Zakonu o radu
 • Ko može u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2021. i u 2022. godini i kada ići?

Datum izdanja: 25. oktobar 2021.

Obim: 142 strane, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa

 

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PRAZNOVANJE 11. NOVEMBRA (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)

IV. PRAVO ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO SA RADA NA PRVI DAN KRSNE SLAVE I NA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD NA DAN KRSNE SLAVE

V. SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU, TJ. ZA PERIOD 2022-2024. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

VI. AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU (rok za donošenje akata je 30.11.2021. godine)

VII. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE  ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA ZBOG POTREBA PROCESA RADA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Pravna uređenost
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica, prema Zakonu o radu
 • Obrazovanje i stručno osposobljavanje zaposlenog za svoje potrebe
 • Prilog: Drugi zakoni i podzakonska akta kojima je propisana obaveza i pravo zaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje

VIII. STRUČNO USAVRŠAVANJE - SPECIJALIZACIJA I KONTINUIRANA EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA PO ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

IX. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADI OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA I USAVRŠAVANJE LICA VAN RADNOG ODNOSA (SPECIJALIZACIJA) PO ZAKONU O RADU I PORESKI TRETMAN NOVČANE NAKNADE

 • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (obavljanje pripravničkog staža van radnog odnosa)
 • Ugovor o stručnom usavršavanju, sticanju posebnih znanja i sposobnosti i obavljanju specijalizacije
 • Prava i obaveze za vreme osposobljavanja i usavršavanja i fiskalni tretman novčane naknade
 • Tabelarni pregled obaveza poslodavca

X. KO MOŽE U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2021. I U 2022. GODINI I KADA IĆI?

 • Prilog: Tabelarni pregledi uslova za odlazak u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2021. i 2022. godini

XI. RADNI I NERADNI DANI U 2022. GODINI /shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima u RS/ I MOGUĆI MESEČNI FOND SATI ZA 2022. GODINU

XII. PITANJE I ODGOVOR (u vezi sa izbegavanjem dvostrukog oporezivanja)

 • Istovremeno plaćanje poreza na dobit stalne poslovne jedinice i poreza po odbitku (da ili ne?)

XIII. LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA SA NAZNAKOM ZVANJA ODGOVARAJUĆEG STEPENA STUDIJA I SKRAĆENICE NAZIVA