Informator broj 8/2023 od 06.04.2023.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

 • Način podnošenja i sadržina poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu, koji se obračunava i plaća samooporezivanjem, na obrascu PP GPDG, najkasnije do 15. maja 2023. godine
 • Pokriće troškova sistematskih pregleda zaposlenih iz sredstava poslodavca
 • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ
 • Prava zaposlenih i obaveze poslodavca u slučaju statusne promene, odnosno promene pravne forme poslodavca /u skladu sa odredbama Zakona o radu/

Datum izdanja: 6. april 2023.

Obim: 126 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa

 

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. NOVA UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU NA SNAZI JE OD 8. APRILA 2023. GODINE

III. IZMENA I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

IV. NAČIN PODNOŠENJA I SADRŽINA PORESKE PRIJAVE ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2022. GODINU, KOJI SE OBRAČUNAVA I PLAĆA SAMOOPOREZIVANJEM, NA OBRASCU PP GPDG, NAJKASNIJE DO 15. MAJA 2023. GODINE

 • Novine kod podnošenja poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu
 • Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana
 • Dohodak za oporezivanje godišnjim porezom
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode
 • Dodatno umanjenje dohotka za oporezivanje za obveznike koji su na dan 31.12.2022. godine imali manje od 40 godina života
 • Dohodak za oporezivanje godišnjim porezom
 • Osnovica i obračun godišnjeg poreza
 • Mogućnost produženja roka za podnošenje poreske prijave (shodno članu 39. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
 • Kaznene odredbe
 • Rok za plaćanje godišnjeg poreza

V. DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2022. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI - krajni rok je 3.05.2023. godine

VI. ROK ZA PODNOŠENJE OBRASCA PPDG-1S I KNJIŽENJE RAZLIKA POREZA I DOPRINOSA PO "KONAČNOJ" PORESKOJ PRIJAVI

VII. PODNOŠENJE IZMENJENE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE - obrasca PPP-PD

 • Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA
 • Izmena pojedinačne poreske prijave po nalazu kontrole
 • Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda
 • Primeri podnošenja nove a ne izmenjene poreske prijave u slučaju uočene greške

VIII. POKRIĆE TROŠKOVA SISTEMATSKIH PREGLEDA ZAPOSLENIH IZ SREDSTAVA POSLODAVCA

IX. UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA, ODNOSNO U DRUGI ORGAN

 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno članu 174. Zakona o radu
 • Upućivanje državnog službenika na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o državnim službenicima
 • Upućivanje funkcionera, službenika i nameštenika u AP i JLS na rad kod drugog poslodavca
 • Upućivanje sudija na rad u drugi organ shodno odredbama Zakona o sudijama
 • Upućivanje zamenika javnog tužioca na rad u drugi organ shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu

X. PRAVA ZAPOSLENIH I OBAVEZE POSLODAVCA U SLUČAJU STATUSNE PROMENE, ODNOSNO PROMENE PRAVNE FORME POSLODAVCA /u skladu sa odredbama Zakona o radu/

 • Pojam statusne promene i promene pravne forme poslodavca
 • Prava zaposlenih u slučaju statusne promene i promene pravne forme poslodavca
 • Obaveza primene opšteg akta poslodavca prethodnika kod poslodavca sledbenika
 • Slučajevi kada poslodavac sledbenik može da ponudi aneks ugovora o radu preuzetom zaposlenom pre prestanka važenja opštih akata poslodavca prethodnika
 • Obaveze poslodavca prethodnika i poslodavca sledbenika prema predstavnicima zaposlenih, odnosno zaposlenima

XI. ČUVANJE DOKUMENTACIJE U VEZI SA POSLOVANJEM ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, KAO I U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA

 • Čuvanje dokumentarnog materijala u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Rokovi čuvanja dokumentacije u skladu sa Uredbom o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Čuvanje dokumentacije u skladu sa pojedinim posebnim zakonima i podzakonskim aktima