Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture/avansne fakture po plaćenoj profakturi

Instrukcija za sve korisnike javnih sredstava koji vode svoje  podračune u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i svoja plaćanja izvršavaju u okviru platnog sistema Uprave za trezor:

Prilikom plaćanja po profakturi (ponudi) neophodno je koristiti šifru plaćanja 290 – druge transakcije, a u pozivu na broj odobrenja obavezno je navesti tačan broj profakture (ponude).

 

Instrukcija za izdavanje elektronske fakture/avansne fakture plaćene na osnovu profakture (ponude):

Izdavalac elektronske fakture/avansne fakture u obavezi je da u odgovarajuće polje u sistemu elekronskih faktura (broj narudžbenice/broj fakture/broj ponude) unese broj profakture (ponude) identičan onome na osnovu koje je izvršeno plaćanje.

 


Izvor: https://www.efaktura.gov.rs/