Kamata po Carinskom zakonu

Program "Obračun kamate po Carinskom zakonu" sastavni je deo programskog paketa "Cekos - kamata".
Pristup ovom programu moguć je za:

1. Pretplatnike na stručne časopise "Informator" i "PDV"

2. Korisnike koji su kupili programski paket "Cekos - kamata"

Svi pretplatnici na časopise "Informator" i "PDV" kao i korisnici-kupci programskog paketa "Cekos - Kamata",  potrebno je da izvrše Login sa korisničkim imenom i lozinkom koje su izabrali prilikom kreiranja naloga.
 

Saznajte više o programskom paketu "Cekos - kamata"  |


Ovaj program omogućava korisniku da obračuna kamate na neblagovremeno plaćeni carinski dug i kaznu koji su propisani u članovima 269. i 301. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016). Navedene članove Carinskog zakona kojima je propisana kamata prenosimo u celosti:

"Član 269.

Ako iznos carinskog duga nije plaćen u propisanom roku, carinski organ obračunava kamatu na iznos duga, počev od dana dospelosti za plaćanje tog duga, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.."

...

"Član 301.

Na kaznu koja nije plaćena u roku naplaćivaće se i zatezna kamata. Carinski organ obračunava kamatu na iznos kazne, počev od dana dospelosti za plaćanje te kazne, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto."