Obrasci KEP, PKR, PKR-1, KRI, KRI-1, DPI i Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencijeNa osnovu člana 37. stav 5. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", br. 53/10, 10/13, 44/18 - dr. zakon), ministar trgovine, turizma i telekomunikacija je doneo Pravilnik o evidenciji prometa ("Sl. glasnik RS", br. 99/15, 44/18 - dr. zakon), kojim su, u čl. 3. st. 1., čl. 4. st. 1., čl. 5. st. 1., čl. 6. st. 1., čl. 7. st. 1., čl. 8. st. 1. i čl. 9. st. 2. propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: KEP Knjiga evidencije prometa za _______ godinu
[01.01.2016]
Obrazac: PKR Prijemni list komisione robe
[01.01.2016]
Obrazac: PKR-1 Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe
[01.01.2016]
Obrazac: KRI Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
[01.01.2016]
Obrazac: KRI-1 Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima - fizičkim licima
[01.01.2016]
Obrazac: DPI Dnevni pumpni izveštaj
[01.01.2016]
Obrazac Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije prometa
[01.01.2016]
 
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u obrascima KEP, PKR, PKR-1, KRI i KRI-1 prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".