Obrasci NZ-1, NZ-3, NZ-4, RD-1, RD-2, DD-1, DD-1a, DD-1b, DBS i DSRNa osnovu člana 26. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/02, 115/05, 117/09), ministar za socijalna pitanja je doneo Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 - US), kojim su, u čl. 10, 12, čl. 13. st. 1, čl. 16a, 17a, 19a, čl. 39. st. 5. i čl. 44. st. 5. propisani sledeći obrasci:

Obrazac: NZ-1
Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada
[24.11.2004]
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade
Obrazac: NZ-3
Evidencioni list o isplaćenim naknadama zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
[01.06.2002]
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz čl. 18. i 19.
Obrazac: NZ-4
Izveštaj o utrošenim sredstvima za isplatu prava predviđenih Zakonom koja su isplaćena u prethodnom ________ mesecu 20__ godine
[01.06.2002]
Obracun poreza na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine
Obrazac: RD-1
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke
[04.08.2010]
Obracun poreza na prihode od kapitala
Obrazac: RD-2
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca
[04.08.2010]
Obracun poreza na prihode od nepokretnosti i od zakupa pokretnih stvari
Obrazac: DD-1
Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
[04.08.2010]
Obracun poreza na dobitke od igara na srecu i na prihode od osiguranja lica
Obrazac: DD-1a
Podaci o drugim članovima porodice
[04.08.2010]
Obracun poreza i drugih javnih prihoda na druge prihode
Obrazac: DD-1b
Podaci o deci na hraniteljstvu ili starateljstvu
[04.08.2010]
Obracun poreza i drugih javnih prihoda na druge prihode
Obrazac: DBS
Izveštaj o boravku dece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama
[24.07.2004]
Obracun poreza na druge prihode
Obrazac: DSR
Izveštaj o boravku dece sa smetnjama u razvoju u predškolskim ustanovama
[04.08.2010]
Specifikacija
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".