Obrasci PDN, PDO, PDP - Poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), člana 5. stav 3. i člana 63. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12 i 7/14 - US), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 24/14), kojim su u članu 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac PDN

Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za nedobitne organizacije za period od ___ do ___ 201__. godine
[01.03.2014.]

Obrazac PDO Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika za period od ___ do ___ 201__. godine
[01.03.2014.]
Obrazac PDP Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do ___ 201__. godine
[01.03.2014.]
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".