Obrasci PP OAK sa prilozima i PP TOA - akcize

Na osnovu člana 34. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14, 142/14, 55/15, 103/15), ministar finansija je doneo Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Sl. glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13, 67/15, 101/16), kojim su, u članu 16. stav 3., propisani sledeći obrasci:

Obrazac: PP OAK
Poreska prijava o kumulativnom - godišnjem obračunu akcize za period od 1. januara do ________ 20_. godine
[30.07.2015]
Poreska prijava o kumulativnom - godišnjem obračunu akcize
Prilog 1 Obrasca PP OAK
Prilog 1 Obrasca PP OAK
[30.07.2015]
Prilog 1 Obrasca PP OAK
Prilog 2 Obrasca PP OAK
Prilog 2 Obrasca PP OAK
[30.07.2015]
Prilog 2 Obrasca PP OAK
Prilog 3 Obrasca PP OAK
Prilog 3 Obrasca PP OAK
[30.07.2015]
Prilog 3 Obrasca PP OAK
Prilog 4 Obrasca PP OAK
Prilog 4 Obrasca PP OAK
[30.07.2015]
Prilog 4 Obrasca PP OAK
Obrazac: PP TOA
Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize za period od _______ do _______ 20_. godine
[30.07.2015]
Prilog 4 Obrasca PP OAK
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Shodno Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize ("Sl. glasnik RS", br. 101/16):

"Član 7.

Obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda iz člana 16. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13 i 67/15), tromesečni obračun akcize za IV kvartal 2016. godine, sastavlja kumulativno za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine i podnosi na način i u roku propisanim Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13 i 67/15), u roku od 20 dana po isteku tromesečja.

Član 8.

Obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda iz člana 16a Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13 i 67/15), tromesečni obračun akcize za IV kvartal 2016. godine, sastavlja i podnosi na način propisan Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13 i 67/15), u roku od 20 dana po isteku tromesečja.

Član 9.

(1) Obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda iz člana 17. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13 i 67/15), sastavlja godišnji obračun akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine i podnosi ga na način propisan Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13 i 67/15) po isteku 2016. godine i podnosi ga zajedno sa godišnjim poreskim bilansom u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se poreski bilans podnosi.
(2) U slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave, poreska prijava podnosi se na obrascu propisanim Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13 i 67/15).

Član 10.

Obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda tromesečni obračun akcize za I kvartal 2017. godine podnosi u elektronskom obliku u roku od 20 dana po isteku tromesečja."
 

 

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".