Obrasci PP OD, PP OD-1, OS i OS-1 - poreske prijave i specifikacije - doprinosi

NAPOMENA: Od 1.03.2016. godine u primeni je novi Obrazac PP OD-O, osim u slučaju kada su zaključno sa 29.02.2016. doprinosi plaćeni, ali poreska prijava nije podneta i u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za prijavu podnetu zaključno sa 29.02.2016. godine, kada se koristi "stari" Obrazac PP OD-O.

Shodno članu 22. stav 1. tačka 2) Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13, 118/13, 66/14 i 71/14 - ispravka), za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, koje su obuhvaćene tim pravilnikom i koje se vrše počev od 1. marta 2014. godine, podnosi se obrazac propisan tim pravilnikom PPP-PD, umesto obrazaca: PP OD, PP OD-1, PP OD-P, OS i OS-1.

Za poreske prijave podnete u skladu sa stavom 1. člana 20. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), poreski obveznik podnosi izmenjene poreske prijave u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13) na istim obrascima kao i prvobitno podnete, a plaćanje obaveza po ovim prijavama ne vrši na jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, već na propisane pojedinačne uplatne račune, shodno članu 20. stav 2. tog pravilnika.

Na osnovu člana 41. stav 7, a u vezi sa članom 2. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13), ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12, 61/13, 118/13), kojim su propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: PP OD
Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade
[13.07.2013]
Poreska prijava
Obrazac: PP OD-1
Poreska prijava za obračunate i plaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatioca
[13.07.2013]
Poreska prijava
Obrazac: PP OD-P
Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zaradu preduzetnika, odnosno poljoprivrednika
[13.07.2013]
Poreska prijava
Obrazac: PP OD-O
Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
[13.07.2013]
Poreska prijava
Obrazac: OS Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika - osiguranika, uz poresku prijavu PP OD o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade zarada
[01.03.2014]
Poreska prijava
Obrazac: OS-1 Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika - osiguranika, uz poresku prijavu PP OD-1 o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca
[01.03.2014]
Poreska prijava
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".