Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4 - poreske prijave - porez na imovinuNa osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13), Ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 108/13, 118/13), kojim su, u čl. 2. st. 1. i 2, čl. 3. st. 1, čl. 4. st. 1. i čl. 5. st. 1. i 2, propisani sledeći obrasci:

Obrazac: PPI-1 Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu
[01.01.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Prilog 1 Prilog 1 uz Obrazac PPI-1
[01.01.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Podprilog Podprilog uz Prilog 1
[01.01.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Prilog 2 Prilog 2 uz Obrazac PPI-1
[01.01.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: PPI-2 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
[01.01.2014]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac: PPI-3 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
[01.01.2014]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac: PPI-4 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava
[01.01.2014]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
 
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")