Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4 - poreske prijave - porez na imovinu

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18), Ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18, 104/18), kojim su, u čl. 2. st. 1. i 2, čl. 5. st. 2, čl. 12. st. 1. i čl. 14. st. 1. i 2, propisani sledeći obrasci:

Obrazac: PPI-1 Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu
[01.01.2019]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Prilog 1 Prilog 1 uz Obrazac PPI-1
[01.01.2019]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Podprilog Podprilog uz Prilog 1
[01.01.2019]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Prilog 2 Prilog 2 uz Obrazac PPI-1
[01.01.2019]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: PPI-2 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
[01.01.2019]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac: PPI-3 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
[01.01.2019]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac: PPI-4 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava
[01.01.2019]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac: Prilog PAP Podaci o karakteristikama nepokretnosti
[01.07.2018]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
 
Od 1. januara 2018. godine Obrasci PPI-3 i PPI-4 se podnose u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.
Za podnošenje obrazaca PPI-3 i PPI-4 u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.
 
Preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije, od februara 2019. godine omogućeno je elektronsko podnošenje poreske prijave PPI-1.
Za podnošenje obrasca PPI-1 na portalu JIS LPA objavljeno je Uputstvo za podnošenje poreskih prijava PPI-1 za porez na imovinu pravnih lica (u skladu sa ovim uputstvom, iznosi se popunjavaju u dinarima sa dve decimale).
 
Pregled Korisničkih uputstava za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije možete videti ovde.
 
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")