Obrasci Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3 - Opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 47. stav 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/16,113/17, 113/17 - dr. zakon, 95/18, 114/21), Vlada je donela Uredbu o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 88/16, 113/17 - dr. zakon, 12/22), kojom su, u čl. 27, 31v i 33. propisani sledeći obrasci:

Obrazac: Prilog 1. Obrazac prethodnog opisa radnog mesta
[09.02.2022]
Obrazac: Prilog 2. Obrazac konačnog opisa radnog mesta
[09.02.2022]
Obrazac: Prilog 3. Posebna izjava kojom se određuje zvanje u koje bi svaki posao radnog mesta bio razvrstan kada se na njega primene sva merila
[09.02.2022]
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Tekst navedenog zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".