Obrasci ZSP i ZSD - zahtevi za subvencionisanje poreza i doprinosa

Shodno članu 22. stav 1. tačka 3) Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, koje su obuhvaćene tim pravilnikom i koje se vrše počev od 1. marta 2014. godine, podnosi se obrazac propisan tim pravilnikom PPP-PD, umesto obrazaca: ZSD i ZSP.

Za poreske prijave podnete u skladu sa stavom 1. člana 20. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), poreski obveznik podnosi izmenjene poreske prijave u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13) na istim obrascima kao i prvobitno podnete, a plaćanje obaveza po ovim prijavama ne vrši na jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, već na propisane pojedinačne uplatne račune, shodno članu 20. stav 2. tog pravilnika.

Na osnovu člana 4. st. 2. Uredbe o podsticanju zapošljavanja ("Službeni glasnik RS", br. 32/11 i 34/11), Ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 36/11), kojim su, u članu 2. propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: ZSP
Zahtev za subvencionisanje poreza na zarade
[28.05.2011]
Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade
Obrazac: ZSD
Zahtev za subvencionisanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
[28.05.2011]
Prijava o uplati doprinosa za više lica
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih propisa (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".