Obrazac INSZ-M, INSZ-P, ONSZ-M i ONSZ-P

Shodno članu 22. stav 1. tačka 6) Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, koje su obuhvaćene tim pravilnikom i koje se vrše počev od 1. marta 2014. godine, podnosi se obrazac propisan tim pravilnikom PPP-PD, umesto obrazaca: INSZ-M i INSZ-P.

Za poreske prijave podnete u skladu sa stavom 1. člana 20. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), poreski obveznik podnosi izmenjene poreske prijave u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13) na istim obrascima kao i prvobitno podnete, a plaćanje obaveza po ovim prijavama ne vrši na jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, već na propisane pojedinačne uplatne račune, shodno članu 20. stav 2. tog pravilnika.

Na osnovu člana 45a stav 13. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13), ministar finansija, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar zdravlja sporazumno su doneli Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina ("Sl. glasnik RS", br. 72/06), kojim su, u članu 3. stav 1., propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: INSZ-M
Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica mlađa od 30 godina
[1.09.2006]
Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima...
Obrazac: INSZ-P Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike
[1.09.2006]
Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima...
Obrazac: ONSZ-M
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina
[1.09.2006]
Obaveštenje - lica mlađa od 30 godina
Obrazac: ONSZ-P
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima
[1.09.2006]
Obaveštenje - prapravnici
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".