Obrazac ONSZ-M i ONSZ-P

Na osnovu člana 45a stav 13. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13), ministar finansija, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar zdravlja sporazumno su doneli Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina ("Sl. glasnik RS", br. 72/06), kojim su, u članu 3. stav 1., propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: ONSZ-M
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina
[1.09.2006]
Obaveštenje - lica mlađa od 30 godina
Obrazac: ONSZ-P
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima
[1.09.2006]
Obaveštenje - prapravnici
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".