Obrazac OPNR-P i OPNR-M

Shodno članu 22. stav 1. tačka 7) Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, koje su obuhvaćene tim pravilnikom i koje se vrše počev od 1. marta 2014. godine, podnosi se obrazac propisan tim pravilnikom PPP-PD, umesto obrazaca: OPNR-P i OPNR-M.

Za poreske prijave podnete u skladu sa stavom 1. člana 20. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), poreski obveznik podnosi izmenjene poreske prijave u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13) na istim obrascima kao i prvobitno podnete, a plaćanje obaveza po ovim prijavama ne vrši na jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, već na propisane pojedinačne uplatne račune, shodno članu 20. stav 2. tog pravilnika.

Na osnovu člana 21v stav 12. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13), ministar finansija je doneo Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina ("Sl. glasnik RS", br. 72/06), kojim su, u članu 3. stav 1. tač. 1) i 2), propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: OPNR-P
Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja pripravnika
[01.09.2006]
Obrazac OPNR-P
Obrazac: OPNR-M
Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica mlađih od 30 godina
[01.09.2006]
Obrazac OPNR-M
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".