Obrazac PB 1, IPD, IPD 1, KPB, OK, PK, PK 1, OPKB 1, SU, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 Obrasca PB 1 i Aneks 2 Obrasca PB 1

Na osnovu člana 25. stav 3, člana 25a stav 3, čl. 50e stav 1, čl. 50ž, 54, člana 56. stav 5, člana 61a, člana 62. stav 4. i člana 63. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21), člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 30/18 - dr. zakon) ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19, 159/20, 97/21), kojim su propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: PB 1
Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ____ do ____ 202_. godine
[31.12.2020]
Obračun poreskog kredita
Aneks obrasca PB 1
Obračun poreskog kredita za period od ____ do ____ 201_. godine
[22.02.2014]
Obračun poreskog kredita
Aneks 1 obrasca PB 1
Obračun poreskog kredita za period od ____ do ____ 202_. godine
[31.12.2020]
Obračun poreskog kredita
Aneks 2 obrasca PB 1 Obračun poreskog kredita za period od ____ do ____ 201_. godine
[01.01.2020]
Obračun poreskog kredita
Obrazac: IPD
Izjava o dobiti ostvarenoj u drugoj državi iz koje je isplaćena dividenda i plaćenom porezu na dobit i porezu po odbitku na dividende iz člana 52. Zakona
[22.02.2014]
Izjava - dividende
Obrazac: IPD 1
Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari i dividende iz člana 53a Zakona
[31.12.2020]
Izjava - kamate
Obrazac: KPB
Konsolidovani poreski bilans za period od ____ do ____ 201_. godine
[16.05.2015]
Konsolidovani poreski bilans
Obrazac: OK
Ograničenje kamate kod duga povezanom licu za period od ___ do ___ 201_. godine
[22.02.2014]
Ograničenje kamate kod duga...
Obrazac: PK
Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva za period od ___ do ___202_. godine i poreski kredit banaka za 2020. godinu
[31.12.2020]
Poreski kredit...
Obrazac: OPKB 1 Obračun poreskog kredita banke 
[23.10.2021]
Poreski kredit...
Obrazac: SU
Srazmerni iznos ulaganja za period od ___ do ___201_. godine
[22.02.2014]
Srazmerni iznos ulaganja
 
Donošenjem napred navedenog Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 20/14), prestao je da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13), osim odredaba člana 8. kojima je propisan Obrazac PK-1, koji je i dalje na snazi, a dajemo ga u nastavku:
 
Obrazac: PK-1
Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ___ do ___201_. godine
[12.02.2011]
Poreski kredit...
 
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".