Obrazac PDPO - Zbirna poreska prijava - porez po odbitku - nerezidenti

NAPOMENA: Od 1.03.2016. godine u primeni je novi Obrazac PDPO/S, osim u slučaju kada je zaključno sa 29.02.2016. poreska obaveza za porez na dobit po odbitku plaćena, ali poreska prijava nije podneta i u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za prijavu podnetu zaključno sa 29.02.2016. godine, kada se koristi "stari" Obrazac PDPO.Na osnovu člana 41. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12) ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 122/12), kojim je, u članu 2. stav 3., propisan sledeći obrazac:

 

Obrazac: PDPO
Zbirna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica
[26.12.2012]
Pojedinačna poreska prijava
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".