Obrazac PP OPJ - PP OPJ-8 - poreske prijave - porez po odbitku

Shodno članu 22. stav 1. tačka 1) Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, koje su obuhvaćene tim pravilnikom i koje se vrše počev od 1. marta 2014. godine, podnosi se obrazac propisan tim pravilnikom PPP-PD, umesto obrazaca: PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7 i PP OPJ-8.

Za poreske prijave podnete u skladu sa stavom 1. člana 20. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), poreski obveznik podnosi izmenjene poreske prijave u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13) na istim obrascima kao i prvobitno podnete, a plaćanje obaveza po ovim prijavama ne vrši na jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, već na propisane pojedinačne uplatne račune, shodno članu 20. stav 2. tog pravilnika.

Na osnovu člana 108. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13) i člana 41. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13), ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 137/04, 82/06, 61/13), kojim su, u članu 6. st. 1. i 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac: PP OPJ
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade
[13.07.2013]
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade
Obrazac: PP OPJ-1
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa
[13.07.2013]
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz čl. 18. i 19.
Obrazac: PP OPJ-2
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
[13.07.2013]
Obracun poreza na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine
Obrazac: PP OPJ-3
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala
[13.07.2013]
Obracun poreza na prihode od kapitala
Obrazac: PP OPJ-4
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
[13.07.2013]
Obracun poreza na prihode od nepokretnosti i od zakupa pokretnih stvari
Obrazac: PP OPJ-5
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica
[13.07.2013]
Obracun poreza na dobitke od igara na srecu i na prihode od osiguranja lica
Obrazac: PP OPJ-6
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, primanja članova organa uprave, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i druga primanja
[13.07.2013]
Obracun poreza i drugih javnih prihoda na druge prihode
Obrazac: PP OPJ-7
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja)
[13.07.2013]
Obracun poreza i drugih javnih prihoda na druge prihode
Obrazac: PP OPJ-8
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode - primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja koja po prirodi predstavljaju naknadu troškova)
[13.07.2013]
Obracun poreza na druge prihode
Specifikacija
Specifikacija
[31.12.2004]
Specifikacija
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".