Obrazac PP OPO - poreska prijava - fizička lica

NAPOMENA: Od 1.03.2016. godine u primeni je novi Obrazac PP OPO, osim u slučaju kada se podnosi izmenjena poreska prijava za poreske obaveza dospele za plaćanje do 29.02.2016. za koju je podneta poreska prijava na "starom" Obrascu PP OPO, i u slučaju kada su plaćene poreske obaveze do 29.02.2016. a nisu podnete poreske prijave, kada se takođe podnosi "stari" Obrazac PP OPO.

 

Na osnovu člana 38. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12 i 47/13), ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Sl. glasnik RS", br. 77/13), kojim je, u članu 2. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: PP OPO
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
[1.01.2014]
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom...
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".