Obrasci PPDG-3, PPDG-4 i PPDG-5 - poreske prijave - porez na prihode građana

 
Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16), ministar finansija doneo je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Sl. glasnik RS", br. 7/04, 19/07, 20/10, 8/11, 74/13, 24/14, 27/14 - ispravka), kojim su, u čl. 4. st. 1, čl. 5. st. 1. i čl. 6. st. 1., propisani sledeći obrasci:
Obrazac: PPDG-3 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke za ____ godinu
[30.01.2004]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac: PPDG-4 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku za ____ godinu
[30.01.2004]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Obrazac: PPDG-5 Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
[01.04.2010]
Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".