Obrazac PPDSO - Poreska prijava - sekundarne sirovine i otpad

NAPOMENA: Od 1.03.2016. godine u primeni je novi Obrazac PDPO/S, osim u slučaju kada je zaključno sa 29.02.2016. poreska obaveza za porez na dobit po odbitku plaćena, ali poreska prijava nije podneta i u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za prijavu podnetu zaključno sa 29.02.2016. godine, kada se koristi "stari" Obrazac PPDSO.

Na "starom" Obrascu se podnosi i poreska prijava na naknade ostvarene po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada isplaćene u januaru i februaru 2016. godine - do 15. aprila 2016. godine.

Na osnovu člana 40. stav 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13) ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 61/13), kojim je u članu 2. propisan sledeći obrazac:

 
Obrazac: PPDSO
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica za _______ tromesečje 201__. godine
[13.07.2013]
Poreska prijava
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".