Obrazac PPKDZ - Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa ostvaruje nerezidentni obveznik

NAPOMENA: Od 1.03.2016. godine u primeni je novi Obrazac PP KDZN, osim u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave posle 1.03.2016. godine, a pre donošenja rešenja nadležnog poreskog organa, za prijavu koja je prvobitno podneta na Obrascu PP KDZ, kada se koristi "stari" Obrazac PP KDZ.

 

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13) i člana 40. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13), ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik ("Sl. glasnik RS", br. 56/13), kojim je, u članu 2., propisan sledeći obrazac:

 

Obrazac: PPKDZ
Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa ostvaruje nerezidentni obveznik
[29.06.2013]
Pojedinačna poreska prijava
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".