Obrazac ZOPDP - Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/16) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14), ministar finansija je doneo Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl. glasnik RS", br. 28/16), kojim je u članu 2. stav 5. propisan sledeći obrazac:

Obrazac: ZOPDP Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate
[01.04.2016]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

Zahtev se podnosio od 1. aprila do 4. jula 2016. godine.

 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".