Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.06.2018. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec jun pod br. službeno/2018-12 od 15.06.2018. koje dajemo u nastavku: 

Ekspert: poslednje izmene od 18.06.2018.

Ekspert: poslednje izmene od 20.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 20.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Ekspert: poslednje izmene od 18.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 18.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Obrasci 1, 2 i 3 - Način, troškovi i kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom

Informator broj 16/2018 od 12.06.2018.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 13.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Indeksi potrošačkih cena u 2018. godini

Naslov: Zakon o stečaju (prečišćen tekst, jun 2018.)
Datum izdanja: 12.06.2018
Strana: 100
Format: A5
Cena: 440,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Privredna društva
Image: 
Zakon o stecaju jun 2018

SADRŽAJ:

ZAKON O STEČAJU
("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12 - US, 83/14, 113/17, 44/18)

 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 14a)

II. NADLEŽNOST I ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 15. do čl. 42.)

III. OSNOVNE PROCESNE ODREDBE, STRANKE I UČESNICI U POSTUPKU (čl. 43. do čl. 54.)

IV. POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA I PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK (čl. 55. do čl. 67.)

V. OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 68. do čl. 100.)

VI. STEČAJNA MASA (čl. 101. do čl. 110.)

VII. UTVRĐIVANJE POTRAŽIVANJA (čl. 111. do čl. 118.)

VIII. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA (čl. 119. do čl. 130.)

IX. UNOVČENJE I DEOBA STEČAJNE MASE, NAMIRENJE I ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 131. do čl. 149.)

X. POSEBNI POSTUPAK U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE (čl. 150. do čl. 154. su prestali da važe Odlukom US IUz-850/2010 - "Sl. glasnik RS", br. 71/12)

XI. REORGANIZACIJA (čl. 155. do čl. 173.)

XII. MEĐUNARODNI STEČAJ (čl. 174. do čl. 203.)

XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 204. do čl. 206a)

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 207. do čl. 212.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 83/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 113/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save

Pages

-->
Naslov: Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnoj upravi (prečišćeni tekstovi, jun 2018.)
Datum izdanja: 22.06.2018
Strana: 58
Format: A5
Cena: 220,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Državni organi i uprava

SADRŽAJ:

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18)

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI
("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18)

 

 DETALJAN SADRŽAJ PO PROPISIMA:

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18) 

 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 15.)

II. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 16. do čl. 66.)

 • Osnivanje i teritorija jedinice lokalne samouprave (čl. 16. i 17.)
 • Pravni status jedinice lokalne samouprave (čl. 18. do čl. 26.)
  • Opština (čl. 18. do čl. 22.)
   • Nadležnost opštine (član 20.)
   • Poveravanje javnih ovlašćenja (čl. 21. i čl. 22.)
  • Grad (čl. 23. do čl. 25.)
  • Grad Beograd (član 26.)
 • Organi jedinica lokalne samouprave (čl. 27. do čl. 66.)
  • Opština (čl. 27. do čl. 64.)
   • Skupština opštine (čl. 28. do čl. 41.)
   • Izvršni organi opštine (čl. 42. do čl. 51.)
   • Opštinska uprava (čl. 52. do čl. 64.)
  • Grad (čl. 65. i 66.)

III. NEPOSREDNO UČEŠĆE GRAĐANA U OSTVARIVANJU LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 67. do čl. 71.)

IV. MESNA SAMOUPRAVA (čl. 72. do čl. 77.)

V. ODNOSI ORGANA REPUBLIKE, TERITORIJALNE AUTONOMIJE I ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 78. do čl. 87.)

VI. SARADNJA I UDRUŽIVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 88. do čl. 89.)

VII. SIMBOLI I NAZIVI DELOVA NASELJENIH MESTA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 90. do čl. 94.)

VIII. ZAŠTITA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 95. do čl. 98.)

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 99. do čl. 103.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj 47/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona

 

 

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI
("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18) 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

 • Položaj i sastav državne uprave (član 1.)
 • Obrazovanje i delokrug organa državne uprave (član 2.)
 • Nadzor nad organima državne uprave (član 3.)
 • Poveravanje poslova državne uprave (član 4.)
 • Odgovornost za štetu (član 5.)
 • Afirmativne mere (član 5a)
 • Finansiranje rada organa državne uprave (član 6.)

II. NAČELA DELOVANJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE (čl. 7. do čl. 11.)

 • Samostalnost i zakonitost (član 7.)
 • Stručnost, nepristrasnost i politička neutralnost (član 8.)
 • Delotvornost u ostvarivanju prava stranaka (član 9.)
 • Srazmernost. Poštovanje stranaka (član 10.)
 • Javnost rada (član 11.)

III. POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE (čl. 12. do čl. 21.)

 • Učestvovanje u oblikovanju politike Vlade (član 12.)
 • Praćenje stanja (član 13.)
 • Izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata (čl. 14. do čl. 17.)
  • Pojam (član 14.)
  • Propisi koje donose organi državne uprave (član 15.)
  • Ograničenja pri donošenju propisa (član 16.)
  • Rešavanje u upravnim stvarima (član 17.)
 • Inspekcijski nadzor (član 18.)
 • Staranje o javnim službama (član 19.)
 • Razvojni poslovi (član 20.)
 • Ostali stručni poslovi (član 21.)

IV. UREĐENJE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE (čl. 22. do čl. 44.)

 • Ministarstva (čl. 22. do čl. 27.)
  • Obrazovanje ministarstava (član 22.)
  • Ministar (član 23.)
  • Državni sekretar (član 24.)
  • Pomoćnik ministra (član 25.)
  • Sekretar ministarstva (član 26.)
  • Posebni savetnici ministra (član 27.)
 • Organi uprave u sastavu ministarstava (čl. 28. do čl. 32.)
  • Uslovi za obrazovanje (član 28.)
  • Vrste organa u sastavu (član 29.)
  • Direktor organa u sastavu (član 30.)
  • Pomoćnik direktora organa u sastavu (član 31.)
  • Odnos ministarstva i organa u sastavu. Odnos Vlade i Narodne skupštine i organa u sastavu (član 32.)
 • Posebne organizacije (čl. 33. do čl. 37.)
  • Uslovi za obrazovanje (član 33.)
  • Vrste posebnih organizacija (član 34.)
  • Direktor posebne organizacije (član 35.)
  • Zamenik direktora posebne organizacije (član 36.)
  • Pomoćnik direktora posebne organizacije (član 37.)
 • Upravni okruzi (čl. 38. do čl. 42.)
  • Pojam upravnog okruga (član 38.)
  • Način obrazovanja upravnih okruga (član 39.)
  • Načelnik upravnog okruga (član 40.)
  • Stručna služba upravnog okruga (član 41.)
  • Savet upravnog okruga (član 42.)
 • Unutrašnje uređenje organa državne uprave (čl. 43. i 44.)
  • Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta (član 43.)
  • Direktive (član 44.)

V. UNUTRAŠNJI NADZOR (čl. 45. do čl. 50.)

 • Pojam i oblici unutrašnjeg nadzora (član 45.)
 • Nadzor nad radom (čl. 46. do čl. 50.)
  • Pojam i predmet nadzora nad radom (član 46.)
  • Opšta ovlašćenja u vršenju nadzora nad radom (član 47.)
  • Instrukcije (član 48.)
  • Nadzor nad radom organa u sastavu (član 49.)
  • Nadzor nad radom posebne organizacije (član 50.)

VI. POSEBNE ODREDBE O IMAOCIMA JAVNIH OVLAŠĆENJA (čl. 51. do čl. 57.)

 • Osnovne odredbe o vršenju poverenih poslova državne uprave (čl. 51. do čl. 53.)
  • Položaj imalaca javnih ovlašćenja (član 51.)
  • Finansiranje poverenih poslova (član 52.)
  • Donošenje propisa (član 53.)
 • Ograničenja pri poveravanju poslova državne uprave (član 54.)
 • Nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave (čl. 55. do čl. 57.)
  • Opšta ovlašćenja nadzornog organa (član 55.)
  • Posebna ovlašćenja nadzornog organa (čl. 56. i 57.)
   • Preuzimanje poverenog posla (član 56.)
   • Nadzor nad zakonitošću propisa imalaca javnih ovlašćenja (član 57.)

VII. SUKOB NADLEŽNOSTI, REŠAVANJE O ŽALBI, IZUZEĆE (čl. 58. do čl. 60.)

 • Nadležnost za rešavanje sukoba nadležnosti (član 58.)
 • Nadležnost za rešavanje o žalbi (član 59.)
 • Rešavanje o izuzeću službenog lica (član 60.)

VIII. ODNOS ORGANA DRŽAVNE UPRAVE SA DRUGIM ORGANIMA (čl. 61. do čl. 75a)

 • Odnosi organa državne uprave sa Vladom (čl. 61. do čl. 63.)
  • Usmerenja Vlade (član 61.)
  • Koordinaciona tela (član 62.)
  • Podnošenje plana rada Vladi. Podnošenje Vladi izveštaja o radu (član 63.)
 • Međusobni odnosi organa državne uprave (čl. 64. do čl. 67.)
  • Saradnja (član 64.)
  • Priprema opštih akata (član 65.)
  • Poslovi iz delokruga više organa državne uprave (član 66.)
  • Rešavanje spornih pitanja (član 67.)
 • Odnosi organa državne uprave sa Narodnom skupštinom i predsednikom Republike (član 68.)
 • Odnosi organa državne uprave sa drugim državnim organima (član 69.)
 • Odnos organa državne uprave sa organima autonomne pokrajine (čl. 70. do čl. 74.)
  • Saradnja i obaveštavanje (član 70.)
  • Staranje o zakonitosti odluka koje donose autonomne pokrajine u svom delokrugu (član 71.)
  • Nadzor nad izvršavanjem opštih akata autonomne pokrajine donesenim u njenom delokrugu (član 72.)
  • Nadzor nad vršenjem poslova državne uprave poverenih autonomnoj pokrajini (član 73.)
  • Sudska zaštita prava autonomne pokrajine (član 74.)
 • Odnos organa državne uprave sa organima opština, gradova i grada Beograda (član 75.)
 • Međusobni odnos organa državne uprave i odnos sa drugim organima i imaocima javnih ovlašćenja u postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima stranaka (član 75a)

IX. JAVNOST RADA I ODNOSI SA GRAĐANIMA (čl. 76. do čl. 83.)

 • Obaveštavanje javnosti o radu organa državne uprave (član 76.)
 • Učešće javnosti u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i akata (član 77.)
 • Upravni dani (član 78.)
 • Dužnost obaveštavanja stranaka i građana (član 79.)
 • Davanje mišljenja (član 80.)
 • Postupanje sa pritužbama (član 81.)
 • Odnos sa strankama (član 82.)
 • Označavanje organa državne uprave (član 83.)

X. DRŽAVNI SLUŽBENICI (član 84.)

XI. KANCELARIJSKO POSLOVANJE.  PRIMENA ODREDABA OVOG ZAKONA (čl. 85. i 86.)

 • Kancelarijsko poslovanje organa državne uprave (član 85.)
 • Primena odredaba ovog zakona (član 86.)

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 87. do čl. 94.)

 • Primena akata Vlade donesenih do stupanja na snagu ovog zakona (član 87.)
 • Položaj funkcionera (član 88.)
 • Polaganje stručnog ispita (član 89.)
 • Nastavljanje poverenih poslova državne uprave (član 90.)
 • Obrazovanje stručnih službi upravnih okruga (član 91.)
 • Vođenje upravnog postupka s višom školskom spremom (član 92.)
 • Prestanak važenja Zakona o državnoj upravi (član 93.)
 • Stupanje na snagu ovog zakona (član 94.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • "Sl. glasnik RS", br. 101/07
 • "Sl. glasnik RS", br. 99/14
Share/Save

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.06.2018. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec jun pod br. službeno/2018-12 od 15.06.2018. koje dajemo u nastavku: 

Ekspert: poslednje izmene od 20.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 20.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Ekspert: poslednje izmene od 18.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 18.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Informator broj 16/2018 od 12.06.2018.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 13.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Indeksi potrošačkih cena u 2018. godini

Naslov: Zakon o stečaju (prečišćen tekst, jun 2018.)
Datum izdanja: 12.06.2018
Strana: 100
Format: A5
Cena: 440,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Privredna društva
Image: 
Zakon o stecaju jun 2018

SADRŽAJ:

ZAKON O STEČAJU
("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12 - US, 83/14, 113/17, 44/18)

 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 14a)

II. NADLEŽNOST I ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 15. do čl. 42.)

III. OSNOVNE PROCESNE ODREDBE, STRANKE I UČESNICI U POSTUPKU (čl. 43. do čl. 54.)

IV. POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA I PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK (čl. 55. do čl. 67.)

V. OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 68. do čl. 100.)

VI. STEČAJNA MASA (čl. 101. do čl. 110.)

VII. UTVRĐIVANJE POTRAŽIVANJA (čl. 111. do čl. 118.)

VIII. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA (čl. 119. do čl. 130.)

IX. UNOVČENJE I DEOBA STEČAJNE MASE, NAMIRENJE I ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 131. do čl. 149.)

X. POSEBNI POSTUPAK U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE (čl. 150. do čl. 154. su prestali da važe Odlukom US IUz-850/2010 - "Sl. glasnik RS", br. 71/12)

XI. REORGANIZACIJA (čl. 155. do čl. 173.)

XII. MEĐUNARODNI STEČAJ (čl. 174. do čl. 203.)

XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 204. do čl. 206a)

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 207. do čl. 212.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 83/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 113/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save

Pages