Naslov: Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (prečišćen tekst, novembar 2017.)
Datum izdanja: 15.11.2017
Strana: 22
Format: A5
Cena: 165,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Obrazovanje
Image: 
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU
("Sl. glasnik RS", br. 18/10, 101/17)

 I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7b)

 II. OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE I OBAVLJANJE DELATNOSTI (čl. 8. do čl. 14.)

 III. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA (čl. 15. do čl. 28.)

 IV. ORGANIZACIJA RADA SA DECOM (čl. 30. do čl. 35.)

 V. VASPITAČ, STRUČNI SARADNIK, SARADNIK I PEDAGOŠKI ASISTENT (čl. 36. do čl. 46.)

 VI. PRAVO NA ŠTRAJK (član 47.)

 VII. NADZOR NAD RADOM PREDŠKOLSKE USTANOVE (član 48.)

 VIII. FINANSIRANJE (čl. 49. do čl. 52.)

 IX. KAZNENE ODREDBE (član 53.)

 X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 54. do čl. 62.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 101/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save
Naslov: Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, novembar 2017.)
Datum izdanja: 15.11.2017
Strana: 44
Format: A5
Cena: 220,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Obrazovanje
Image: 
Srednje obrazovanje

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
("Sl. glasnik RS", br. 55/13, 101/17)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

II. PROGRAMI SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 6. do čl. 24.)

III. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 25. do čl. 32.)

IV. UČENICI (čl. 33. do čl. 47.)

V. OCENJIVANJE I ISPITI (čl. 48. do čl. 68.)

VI. EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE (čl. 69. do čl. 85.)

VII. PRIZNAVANJE STRANE ŠKOLSKE ISPRAVE (čl. 86. do čl. 89.)

VIII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (član 90.)

IX. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 91. i 92.)

X. KAZNENE ODREDBE (član 93.)

XI. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 94.)

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 95. do čl. 102.)

 

Odredbe Zakona... ("Sl. glasnik RS", br. 101/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save
Naslov: Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, novembar 2017.)
Datum izdanja: 15.11.2017
Strana: 55
Format: A5
Cena: 242,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Obrazovanje
Image: 
Osnovno obrazovanje i vaspitanje

ZAKON OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
("Sl. glasnik RS", br. 55/13, 101/17)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.)

II. ŠKOLA (čl. 13. do čl. 20.)

III. CILJEVI I ISHODI OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 21, 21a i 22.)

IV. PROGRAMI I ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 23. do čl. 54.)

V. UČENICI (čl. 55. do čl. 69.)

VI. ISPITI (čl. 70. do čl. 74.)

VII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 75. do čl. 77.)

VIII. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 78. i 79.)

IX. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE (čl. 80. do čl. 95.)

X. PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA (čl. 96. do čl. 99.)

XI. FINANSIRANJE (član 100.)

XII. ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE I NA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (član 101.)

XIII. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 102.)

XIV. KAZNENE ODREDBE (član 103.)

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 104. do čl. 107.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 101/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save

Ekspert: poslednje izmene od 15.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 15.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Pages

-->

Ekspert: poslednje izmene od 20.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 20.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.11.2017. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec novembar pod br. 401-00-00257/2017-12 od 13.11.2017. koje dajemo u nastavku: 

PDV broj 11/2017 od 15.11.2017.

 

U časopisu PDV br. 11/2017 Tema broja je:

Naslov: Zakon o dualnom obrazovanju
Datum izdanja: 15.11.2017
Strana: 17
Format: A5
Cena: 132,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Obrazovanje

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU
("Sl. glasnik RS", br. 101/17)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Značenje pojmova (član 2.)
 • Principi dualnog obrazovanja (član 3.)
 • Ciljevi dualnog obrazovanja (član 4.)

II. OSTVARIVANJE DUALNOG OBRAZOVANJA (čl. 5. do čl. 12.)

 • Planovi i programi nastave i učenja (član 5.)
 • Obim, period i mesto realizacije učenja kroz rad (član 6.)
 • Upis učenika (član 7.)
 • Karijerno vođenje i savetovanje učenika u dualnom obrazovanju (član 8.)
 • Odgovornost učenika, škole i poslodavca (član 9.)
 • Zaštita prava učenika (član 10.)
 • Uslovi za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca (član 11.)
 • Utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca (član 12.)

III. UGOVORI U DUALNOM OBRAZOVANJU (čl. 13. do čl. 26.)

 • Ugovor o dualnom obrazovanju (čl. 14. do čl. 20.)
  • Forma ugovora (član 14.)
  • Sadržina ugovora (član 15.)
  • Zaključivanje ugovora o dualnom obrazovanju (član 16.)
  • Objavljivanje na zvaničnoj internet stranici (član 17.)
  • Raskid ugovora od strane poslodavca (član 18.)
  • Raskid ugovora od strane škole (član 19.)
  • Posledice raskida ugovora (član 20.)
 • Ugovor o učenju kroz rad (čl. 21. do čl. 26.)
  • Forma ugovora (član 21.)
  • Sadržina ugovora (čl. 22. i 23.)
  • Raskid ugovora od strane poslodavca (član 24.)
  • Raskid od strane učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika učenika (član 25.)
  • Posledice raskida ugovora (član 26.)

IV. REGISTAR UGOVORA (čl. 27. i 28.)

 • Registar ugovora o dualnom obrazovanju (član 27.)
 • Upis u registar (član 28.)

V. INSTRUKTOR (čl. 29. i 30.)

 • Instruktor (član 29.)
 • Obuka i licenca za instruktora (član 30.)

VI. OCENJIVANJE I ISPITI  U DUALNOM OBRAZOVANJU (čl. 31. i 32.)

 • Ocenjivanje učenika (član 31.)
 • Završni i maturski ispit (član 32.)

VII. MATERIJALNO I FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE UČENIKA (čl. 33. i 34.)

 • Materijalno obezbeđenje učenika (član 33.)
 • Finansijsko obezbeđenje učenika (član 34.)

VIII. NADZOR (član 35.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 36. i 37.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 38. do čl. 41.)

Share/Save
Naslov: Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (prečišćen tekst, novembar 2017.)
Datum izdanja: 15.11.2017
Strana: 22
Format: A5
Cena: 165,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Obrazovanje

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU
("Sl. glasnik RS", br. 18/10, 101/17)

 I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7b)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 2.)
 • Ostvarivanje ostalih delatnosti u predškolskoj ustanovi (član 3.)
 • Ciljevi i principi delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 4.)
 • Upotreba jezika (član 5.)
 • Evidencija i javne isprave (član 6.)
 • Evidencija o detetu (član 7.)
 • Evidencija o zaposlenima (član 7a)
 • Upotreba pečata (član 7b)

 II. OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE I OBAVLJANJE DELATNOSTI (čl. 8. do čl. 14.)

 • Osnivanje (član 8.)
 • Predškolska ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (član 9.)
 • Predškolska ustanova čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice (član 10.)
 • Predškolska ustanova čiji je osnivač strana država, strano pravno ili fizičko lice (član 11.)
 • Obavljanje delatnosti van sedišta predškolske ustanove (član 12.)
 • Upis dece (čl. 13. i 14.)

 III. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA (čl. 15. do čl. 28.)

 • Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 15.)
 • Predškolski program (čl. 16. i 17.)
 • Različiti oblici i programi vaspitno-obrazovnog rada (član 18.)
 • Posebni i specijalizovani programi (čl. 20. i 21.)
 • Pripremni predškolski program (čl. 22. do čl. 26.)
 • Ostvarivanje predškolskog programa (čl. 27. i 28.)
 • Model centar (član 29.brisan)

 IV. ORGANIZACIJA RADA SA DECOM (čl. 30. do čl. 35.)

 • Vaspitne grupe (član 30.)
 • Mešovite vaspitne grupe (član 31.)
 • Dvojezične vaspitne grupe (čl. 32. i 33.)
 • Podrška deci iz osetljivih društvenih grupa (član 34.)
 • Radno vreme predškolske ustanove (član 35.)

 V. VASPITAČ, STRUČNI SARADNIK, SARADNIK I PEDAGOŠKI ASISTENT (čl. 36. do čl. 46.)

 • Vaspitači (član 37.)
 • Zadaci vaspitača, medicinske sestrevaspitača i defektologa vaspitača (član 38.)
 • Obrazovanje vaspitača (član 39.)
 • Stručni saradnici (član 40.)
 • Zadaci stručnog saradnika (član 41.)
 • Obrazovanje stručnog saradnika (član 42.)
 • Saradnici (član 43.)
 • Zadaci saradnika (član 44.)
 • Obrazovanje saradnika (član 45.)
 • Pedagoški asistent (član 46.)

 VI. PRAVO NA ŠTRAJK (član 47.)

 VII. NADZOR NAD RADOM PREDŠKOLSKE USTANOVE (član 48.)

 VIII. FINANSIRANJE (čl. 49. do čl. 52.)

 IX. KAZNENE ODREDBE (član 53.)

 X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 54. do čl. 62.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 101/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save
Naslov: Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, novembar 2017.)
Datum izdanja: 15.11.2017
Strana: 44
Format: A5
Cena: 220,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Obrazovanje

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
("Sl. glasnik RS", br. 55/13, 101/17)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

 • Predmet Zakona (član 1.)
 • Ciljevi i opšti ishodi srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 2.)
 • Međupredmetne kompetencije za kraj srednjeg obrazovanja (član 2a)
 • Delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 3.)
 • Srednja škola (član 4.)
 • Upotreba jezika (član 5.)

II. PROGRAMI SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 6. do čl. 24.)

 • Plan i program nastave i učenja (čl. 6. do čl. 8.)
  • Program nastave i učenja verske nastave (član 7.)
  • Komisija za versku nastavu (član 8.)
 • Razvojni plan škole (član 9.)
 • Školski program (čl. 10. do čl. 23.)
  • Sadržina školskog programa (član 11.)
  • Dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju (član 12.)
  • Program kulturnih aktivnosti škole (član 13.)
  • Program slobodnih aktivnosti (član 14.)
  • Program karijernog vođenja i savetovanja učenika (član 15.)
  • Program zaštite životne sredine (član 16.)
  • Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja (član 17.)
  • Program školskog sporta (član 18.)
  • Program saradnje sa lokalnom samoupravom (član 19.)
  • Program saradnje sa porodicom (član 20.)
  • Program ekskurzija (član 21.)
  • Program studijske posete (član 21a)
  • Program bezbednosti i zdravlja na radu (član 22.)
  • Učeničke organizacije u školi (član 23.)
 • Model ustanova (član 24.)

III. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 25. do čl. 32.)

 • Obrazovno-vaspitni rad (član 25.)
 • Oblici obrazovno-vaspitnog rada (član 26.)
 • Dualno obrazovanje (član 26a)
 • Nastava na daljinu (član 27.)
 • Vreme koje učenik provodi u školi (član 28.)
 • Broj učenika u odeljenju (član 29.)
 • Praktična nastava i profesionalna praksa (član 30.)
 • Drugi oblici neposrednog obrazovno-vaspitnog rada (član 31.)
 • Učenička zadruga (član 32.)

IV. UČENICI (čl. 33. do čl. 47.)

 • Upis učenika i odraslih (čl. 33. do čl. 39.)
  • Pravo na upis (član 33.)
  • Upis u školu za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 34.)
  • Odlučivanje o broju učenika za upis (član 35.)
  • Konkurs za upis u školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (član 36.)
  • Upis kandidata po posebnim uslovima (član 36a)
  • Upis odraslih (član 37.)
  • Redosled kandidata za upis u školu i prijemni ispit (član 38.)
  • Izbor stranog jezika (član 39.)
 • Svojstvo učenika (čl. 40. do čl. 44.)
  • Redovan i vanredan učenik (član 40.)
  • Sticanje svojstva učenika (član 41.)
  • Uporedno školovanje i svojstvo učenika (član 42.)
  • Ispisivanje iz škole i ponovno upisivanje u školu (član 43.)
  • Prelazak učenika u drugu školu, odnosno na drugi obrazovni profil (član 44.)
 • Prava i obaveze učenika (čl. 45. do čl. 47.)
  • Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika (čl. 45. i 46.)
  • Obaveze učenika (član 47.)

V. OCENJIVANJE I ISPITI (čl. 48. do čl. 68.)

 • Ocenjivanje učenika (čl. 48. do čl. 54.)
  • Uspeh učenika i ocena (član 49.)
  • Oslobađanje od nastave fizičkog vaspitanja (član 50.)
  • Završavanje školovanja u kraćem roku (član 51.)
  • Opšti uspeh učenika (član 52.)
  • Napredovanje učenika (član 53.)
  • Uspeh učenika na ispitu (član 54.)
 • Razredni, popravni i drugi ispiti tokom školovanja (čl. 55. do čl. 57.)
  • Razredni ispit (član 55.)
  • Popravni ispit (član 56.)
  • Dopunski ispiti (član 57.)
  • Testiranje učeničkih postignuća (član 57a)
 • Ispiti na osnovu kojih se završava određeni nivo, odnosno vrsta obrazovanja (čl. 58. do čl. 68.)
  • Opšta matura (čl. 59. do čl. 61.)
   • Program opšte mature (član 59.)
   • Pravo na polaganje opšte mature (član 60.)
   • Javna isprava i nastavak školovanja (član 61.)
  • Stručna i umetnička matura (čl. 62. do čl. 64.)
   • Program stručne i umetničke mature (član 62.)
   • Pravo na polaganje stručne i umetničke mature (član 63.)
   • Program za sticanje kompetencija (član 63a)
   • Javna isprava i nastavak školovanja (član 64.)
  • Završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i specijalistički i majstorski ispit (čl. 65. do čl. 67.)
   • Program završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja (član 65.)
   • Pravo na polaganje završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja (član 66.)
   • Program specijalističkog i majstorskog obrazovanja (član 67.)
  • Ispiti drugih oblika stručnog obrazovanja (član 68.)
  • Internacionalna matura (čl. 68a do čl. 68v)
   • Program internacionalne mature (član 68a)
   • Pravo na polagawe internacionalne mature (član 68b)
   • Javne isprave internacionalne mature (član 68v)

VI. EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE (čl. 69. do čl. 85.)

 • Vrste evidencija (član 69.)
 • Evidencija o učeniku (član 70.)
 • Evidencija o uspehu učenika (član 71.)
 • Evidencija o ispitima (član 72.)
 • Evidencija o obrazovno-vaspitnom i vaspitnom radu (član 73.)
 • Evidencija o zaposlenima (član 74.)
 • Način prikupljanja podataka u evidencijama (član 75.)
 • Vođenje evidencija (član 76.)
 • Obrada podataka (član 77.)
 • Rokovi čuvanja podataka u evidencijama (član 78.)
 • Javne isprave (član 79.)
 • Upotreba pečata (član 80.)
 • Duplikat javne isprave (član 81.)
 • Poništavanje javne isprave (član 82.)
 • Oglašavanje poništavanja javne isprave (član 83.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja u sudskom postupku (čl. 84. i 85.)

VII. PRIZNAVANJE STRANE ŠKOLSKE ISPRAVE (čl. 86. do čl. 89.)

 • Postupak (član 87.)
 • Uslovni upis (član 88.)
 • Rešenje o priznavanju (član 89.)

VIII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (član 90.)

 • Vrednovanje kvaliteta rada škole (član 90.)

IX. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 91. i 92.)

X. KAZNENE ODREDBE (član 93.)

XI. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 94.)

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 95. do čl. 102.)

 

Odredbe Zakona... ("Sl. glasnik RS", br. 101/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save
Naslov: Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, novembar 2017.)
Datum izdanja: 15.11.2017
Strana: 55
Format: A5
Cena: 242,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Obrazovanje

ZAKON OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
("Sl. glasnik RS", br. 55/13, 101/17)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.)

 • Predmet Zakona (član 1.)
 • Delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 2. i 3.)
 • Pravo na osnovno obrazovanje i vaspitanje (član 4.)
 • Obaveznost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 5. do čl. 8.)
 • Zadatak škole (član 9.)
 • Obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 10.)
 • Obrazovanje i vaspitanje učenika sa izuzetnim sposobnostima (član 11.)
 • Jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 12.)

II. ŠKOLA (čl. 13. do čl. 20.)

 • Javna škola (član 15.)
 • Privatna škola (član 16.)
 • Nacionalna i strana škola (član 17.)
 • Škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 18.)
 • Škola posebne pedagoške orijentacije (član 19.)
 • Izdvojeno odeljenje (član 20.)

III. CILJEVI I ISHODI OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 21, 21a i 22.)

 • Ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 21.)
 • Opšte međupredmetne kompetencije za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 21a)
 • Ishodi (član 22.)

IV. PROGRAMI I ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 23. do čl. 54.)

 • Programi (član 23.)
 • Model centar (član 24.)
 • Obavezni predmeti, izborni programi i aktivnosti (član 25.)
 • Razvojni plan (član 26.)
 • Plan i program nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 26a)
 • Školski program (član 27.)
 • Načela izrade školskog programa (član 28.)
 • Godišnji plan rada (član 29.)
 • Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 30.)
 • Formiranje odeljenja i grupa (član 31.)
 • Organizacija obrazovno-vaspitnog rada (član 31.)
 • Nastava (čl. 32. i 33.)
 • Razredna i predmetna nastava (čl. 34. i 35.)
 • Celodnevna nastava i produženi boravak (član 36.)
 • Nastava za učenike na kućnom i bolničkom lečenju (član 37.)
 • Nastava kod kuće (član 38.)
 • Nastava na daljinu (član 38a)
 • Kulturne aktivnosti škole (član 39.)
 • Program školskog sporta i sportsko-rekreativnih aktivnosti (član 40.)
 • Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, program sprečavanja diskriminacije i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja (član 41.)
 • Program vannastavnih aktivnosti učenika (član 42.)
 • Profesionalna orijentacija učenika (član 43.)
 • Zdravstvena zaštita učenika u školi (član 44.)
 • Socijalna zaštita učenika u školi (član 45.)
 • Zaštita životne sredine (član 46.)
 • Program saradnje sa lokalnom samoupravom (član 47.)
 • Program saradnje sa porodicom (član 48.)
 • Izleti, ekskurzije i nastava u prirodi (član 49.)
 • Školska biblioteka (član 50.)
 • Dečje i učeničke organizacije u školi (član 51.)
 • Vođenje letopisa i predstavljanje rada škole (član 52.)
 • Učeničke zadruge (član 53.)
 • Obrazovanje u inostranstvu (član 54.)

V. UČENICI (čl. 55. do čl. 69.)

 • Upis (član 55.)
 • Upis u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 56.)
 • Upis u muzičku, odnosno baletsku školu (član 57.)
 • Odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave (član 58.)
 • Vreme provedeno u školi (član 59.)
 • Raspored i trajanje časa (član 59a)
 • Ocenjivanje (član 60.)
 • Uspeh učenika i ocena (član 61.)
 • Opšti uspeh učenika (član 62.)
 • Ocenjivanje vladanja učenika (član 63.)
 • Dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju (član 64.)
 • Oslobađanje od nastave (član 65.)
 • Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika (član 66.)
 • Brže napredovanje učenika (član 67.)
 • Učenički parlament (član 68.)
 • Prevoz i ishrana (član 69.)

VI. ISPITI (čl. 70. do čl. 74.)

 • Vrste (član 70.)
 • Razredni ispit (član 71.)
 • Popravni ispit (član 72.)
 • Ispit iz stranog jezika (član 73.)
 • Završni ispit (član 74.)

VII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 75. do čl. 77.)

 • Vrednovanje kvaliteta rada škole (član 75.)
 • Državno ispitivanje (član 76.)
 • Međunarodno ispitivanje (član 77.)

VIII. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 78. i 79.)

IX. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE (čl. 80. do čl. 95.)

 • Vrste evidencija (član 80.)
 • Evidencija o učeniku (član 81.)
 • Evidencija o uspehu učenika (član 82.)
 • Evidencija o ispitima (član 83.)
 • Evidencija o obrazovno-vaspitnom radu (član 84.)
 • Evidencija o zaposlenima (član 85.)
 • Način prikupljanja podataka za evidenciju (član 86.)
 • Vođenje evidencije (član 87.)
 • Obrada podataka (član 88.)
 • Rokovi čuvanja podataka u evidenciji (član 89.)
 • Javne isprave (član 90.)
 • Duplikat javne isprave (čl. 91. i 92.)
 • Pečat (član 93.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja i vaspitanja u nedostatku evidencije (čl. 94. i 95.)

X. PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA (čl. 96. do čl. 99.)

 • Postupak (član 97.)
 • Uslovni upis (član 98.)
 • Rešenje o priznavanju (član 99.)

XI. FINANSIRANJE (član 100.)

XII. ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE I NA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (član 101.)

XIII. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 102.)

XIV. KAZNENE ODREDBE (član 103.)

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 104. do čl. 107.)

 • Usklađivanje organizacije i akata škole (član 104.)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 105.)
 • Prestanak važenja zakona (član 106.)
 • Stupanje zakona na snagu (član 107.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 101/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save

Ekspert: poslednje izmene od 15.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 15.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Pages