Indeksi potrošačkih cena u 2019. godini

Zatezna kamata - pregled stopa u 2019. godini

Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa za 2019. godinu

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 2,50%

Naslov: Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)
Datum izdanja: 10.10.2019
Strana: 95
Format: A5
Cena: 550,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Javni prihodi
Image: 
Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

NAPOMENA: knjiga je uključena u cenu pretplate na stručni časopis "Informator".

SADRŽAJ:

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.) 1

II. JAVNI PRIHODI I PRIMANJA I JAVNI RASHODI I IZDACI (čl. 13. do čl. 27.)

IIa OPŠTI FISKALNI OKVIR (član 27a)

IIb PRINCIPI, PROCEDURE I PRAVILA ODGOVORNOG FISKALNOG UPRAVLJANJA (čl. 27b do čl. 27j)

III. PRIPREMA I DONOŠENJE BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA (čl. 28. do čl. 48.)

IV. IZVRŠENJE BUDŽETA (čl. 49. do čl. 73.)

V. BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE (čl. 74. do čl. 79a)

VI. INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (čl. 80. do čl. 83.)

VII. BUDŽETSKA INSPEKCIJA (čl. 84. do čl. 91.)

VIII. EKSTERNA REVIZIJA (član 92.)

VIIIa FISKALNI SAVET (čl. 92a do čl. 92ć)

IX. TREZOR (čl. 93. do čl. 102.)

X. KAZNENE ODREDBE (čl. 103. do čl. 104.)

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 105. do čl. 114.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 

- "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17 i 72/19

- "Sl. glasnik RS", br. 101/11

- "Sl. glasnik RS", br. 93/12, 62/13, 63/13 i 103/15

- "Sl. glasnik RS", br. 62/13, 63/13

- "Sl. glasnik RS", br. 108/13

- "Sl. glasnik RS", br. 142/14 i 99/16

- "Sl. glasnik RS", br. 103/15, 72/19

- "Sl. glasnik RS", br. 99/16

- "Sl. glasnik RS", br. 113/17, 95/18

- "Sl. glasnik RS", br. 95/18, 72/19

- "Sl. glasnik RS", br. 31/19

- "Sl. glasnik RS", br. 72/19

Share/Save

PDV broj 10/2019 od 9.10.2019.

U časopisu PDV br. 10/2019:

Pages

-->

Ekspert: poslednje izmene od 16.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 16.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 14.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Informator broj 22/2019 od 11.10.2019.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

Naslov: Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)
Datum izdanja: 13.10.2019
Strana: 108
Format: A5
Cena: 495,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Finansijsko poslovanje

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije "Propisi" dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis "Informator" i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu "Informator")

SADRŽAJ:

1. ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)

2. ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)

ZAKON O RAČUNOVODSTVU
("Sl. glasnik RS", br. 73/19)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Definicije (član 2.)
 • Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSFI i MSFI za MSP (član 3.)
 • Obveznici primene zakona (član 4.)
 • Obaveze pravnih lica i preduzetnika (član 5.)
 • Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika (član 6.)
 • Razvrstavanje grupa pravnih lica (član 7.)

II. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE (čl. 8. do čl. 11.)

 • Organizacija računovodstva (član 8.)
 • Računovodstvene isprave (član 9.)
 • Odgovornost za računovodstvene isprave (član 10.)
 • Rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjiženja (član 11.)

III. POSLOVNE KNJIGE I KONTNI OKVIR (čl. 12. do čl. 19.)

 • Vrste poslovnih knjiga (član 12.)
 • Način vođenja poslovnih knjiga (član 13.)
 • Kontni okvir (član 14.)
 • Lica koja vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje (član 15.)
 • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku (član 16.)
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga (član 17.)
 • Izdavanje dozvole i upis u Registar (član 18.)
 • Oduzimanje dozvole i brisanje iz registra (član 19.)

IV. POPIS IMOVINE, OBAVEZA, VANBILANSNE IMOVINE I VANBILANSNIH OBAVEZA (čl. 20. do čl. 22.)

 • Obaveza vršenja popisa (član 20.)
 • Dodatna obaveza vršenja popisa (član 21.)
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza (član 22.)

V. PRAVILA VREDNOVANJA (čl. 23. do čl. 26.)

 • Opšta računovodstvena načela (član 23.)
 • Primena MSFI (član 24.)
 • Primena MSFI za MSP (član 25.)
 • Mikro i druga pravna lica (član 26.)

VI. ZATVARANJE POSLOVNIH KNJIGA I ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, POSLOVNIH KNJIGA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 27. i 28.)

 • Zatvaranje poslovnih knjiga (član 27.)
 • Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja (član 28.)

VII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI, GODIŠNJI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU, NEFINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE I IZVEŠTAJI O PLAĆANJIMA AUTORITETIMA VLASTI (čl. 29. do čl. 43.)

 • Redovan godišnji finansijski izveštaj (član 29.)
 • Nadležnost za propisivanje sadržine i forme obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja (član 30.)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (član 31.)
 • Izuzeci od konsolidovanja (član 32.)
 • Revizija finansijskih izveštaja (član 33.)
 • Godišnji izveštaj o poslovanju (član 34.)
 • Izveštaj o korporativnom upravljanju (član 35.)
 • Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju (član 36.)
 • Nefinansijsko izveštavanje (član 37.)
 • Konsolidovano nefinansijsko izveštavanje (član 38.)
 • Izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti (član 39.)
 • Konsolidovani izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti (član 40.)
 • Spajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju u jedan izveštaj (član 41.)
 • Jezik i valuta izveštavanja (član 42.)
 • Usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje (član 43.)

VIII. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 44. do čl. 46.)

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje (član 44.)
 • Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje (član 45.)
 • Zamena javno objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije (član 46.)

IX. REGISTAR FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 47. do čl. 52.)

 • Javno objavljivanje finansijskih izveštaja (član 47.)
 • Sadržina Registra finansijskih izveštaja (član 48.)
 • Vođenje Registra finansijskih izveštaja (član 49.)
 • Nadležnost za propisivanje podzakonskih akata u vezi sa Registrom finansijskih izveštaja (član 50.)
 • Naknade za objavljivanje finansijskih izveštaja i za davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 51.)
 • Korišćenje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 52.)

X. NACIONALNA KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO (čl. 53. do čl. 55.)

 • Obrazovanje i delokrug rada Nacionalne komisije za računovodstvo (član 53.)
 • Izveštaj o radu (član 54.)
 • Sastav i finansiranje Komisije (član 55.)

XI. NADZOR (član 56.)

 • Institucije koje vrše nadzor i način obavljanja nadzora (član 56.)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 57. i 58.)

 • Privredni prestup (član 57.)
 • Prekršaji (član 58.)

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 59. do čl. 66.)

 • Nacionalna komisija za računovodstvo (član 59.)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 60.)
 • Pružaoci računovodstvenih usluga (član 61.)
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga (član 62.)
 • Profesionalna zvanja (član 63.)
 • Početak primene pojedinih odredbi ovog zakona (član 64.)
 • Prestanak važenja propisa (član 65.)
 • Završna odredba (član 66.)

ZAKON O REVIZIJI
("Sl. glasnik RS", br. 73/19)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 11.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Definicije (član 2.)
 • Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSR (član 3.)
 • Ko može da obavlja reviziju (član 4.)
 • Nedostojnost za obavljanje revizije, sticanje licenci i obavljanje drugih poslova u oblasti revizije (član 5.)
 • Uslovi za izdavanje licence za obavljanje revizije (član 6.)
 • Izdavanje, produženje i oduzimanje licence (član 7.)
 • Stavljanje licence van snage (član 8.)
 • Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor (član 9.)
 • Oslobođenje od teorijskog dela ispita - izuzeci (član 10.)
 • Kontinuirano profesionalno usavršavanje (član 11.)

II. DRUŠTVO ZA REVIZIJU I SAMOSTALNI REVIZOR (čl. 12. do čl. 25.)

 • Uslovi u pogledu učešća u kapitalu i sastav organa upravljanja (član 12.)
 • Osnivanje i organ upravljanja društva (član 13.)
 • Dozvola za obavljanje revizije (član 14.)
 • Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije (član 15.)
 • Odlučivanje o zahtevu (član 16.)
 • Samostalni revizor (član 17.)
 • Shodna primena zakona na samostalne revizore (član 18.)
 • Stavljanje dozvole van snage (član 19.)
 • Unutrašnja organizacija društava za reviziju (član 20.)
 • Organizacija rada na zakonskoj reviziji (član 21.)
 • Osiguranje od odgovornosti (član 22.)
 • Ugovor o saradnji (član 23.)
 • Izveštaj o transparentnosti (član 24.)
 • Sadržina izveštaja koji se dostavlja Komori i Komisiji (član 25.)

III. OBAVLJANJE REVIZIJE (čl. 26. do čl. 52.)

 • Obaveznost zakonske revizije (član 26.)
 • Način obavljanja revizije i obim zakonske revizije (član 27.)
 • Profesionalna etika i profesionalni skepticizam (član 28.)
 • Nezavisnost i objektivnost (član 29.)
 • Priprema za zakonsku reviziju i procena pretnji po nezavisnost (član 30.)
 • Lica koja neposredno obavljaju reviziju (član 31.)
 • Izbor društva za reviziju (član 32.)
 • Ugovor o reviziji (član 33.)
 • Ugovaranje zakonske revizije sa više društava za reviziju kod društva od javnog interesa (član 34.)
 • Angažovanje stručnih lica (član 35.)
 • Obaveze pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija (član 36.)
 • Radna dokumentacija (član 37.)
 • Zaštita poverljivih podataka (član 38.)
 • Revizorski izveštaj (član 39.)
 • Dodatni izveštaj Komisiji za reviziju (član 40.)
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja (član 41.)
 • Naknada za obavljenu reviziju (član 42.)
 • Dodatne usluge uz obavljanje revizije (član 43.)
 • Zabrana za revizora (član 44.)
 • Zabrana za društvo za reviziju (član 45.)
 • Obaveštavanje od strane revizora i drugih lica koja obavljaju reviziju (član 46.)
 • Obaveštavanje od strane društva za reviziju (član 47.)
 • Zabrana uticaja drugih lica (član 48.)
 • Smanjenje broja revizora (član 49.)
 • Zamena društva za reviziju i revizora (član 50.)
 • Zabrana zapošljavanja (član 51.)
 • Izveštavanje i potvrđivanje nezavisnosti društva za reviziju (član 52.)

IV. KOMISIJA ZA REVIZIJU U PRIVREDNOM DRUŠTVU I INTERNI REVIZOR (čl. 53. i 54.)

 • Obrazovanje i sastav Komisije za reviziju (član 53.)
 • Ovlašćeni interni revizor (član 54.)

V. KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 55. do čl. 74.)

 • Status i sedište Komore (član 55.)
 • Članstvo u Komori (član 56.)
 • Povereni poslovi Komore (član 57.)
 • Ostali poslovi Komore (član 58.)
 • Zaštita podataka (član 59.)
 • Finansiranje Komore (član 60.)
 • Sredstva Komore (član 61.)
 • Statut Komore (član 62.)
 • Objavljivanje dokumenata (član 63.)
 • Organi Komore (član 64.)
 • Registri Komore (član 65.)
 • Registar društava za reviziju i samostalnih revizora (član 66.)
 • Registracija revizorskog društva države članice (član 67.)
 • Registar licenciranih ovlašćenih revizora (član 68.)
 • Registar izrečenih mera (član 69.)
 • Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra (član 70.)
 • Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra (član 71.)
 • Brisanje mera iz registra (član 72.)
 • Javnost rada Komore (član 73.)
 • Nadzor nad radom Komore (član 74.)

VI. KONTROLA KVALITETA RADA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, SAMOSTALNIH REVIZORA I LICENCIRANIH OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 75. do čl. 101.)

 • Predmet kontrole (član 75.)
 • Način obavljanja kontrole (član 76.)
 • Redovna i vanredna kontrola (član 77.)
 • Lica koja obavljaju kontrolu (član 78.)
 • Obaveze društva za reviziju i samostalnog revizora u postupku kontrole (član 79.)
 • Zapisnik o kontroli (član 80.)
 • Mere u postupku kontrole kvaliteta rada društava za reviziju i samostalnih revizora (član 81.)
 • Smernice za izricanje mera (član 82.)
 • Način sprovođenja mera (član 83.)
 • Sadržina rešenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti (član 84.)
 • Otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (član 85.)
 • Izveštaj o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti (član 86.)
 • Javna opomena (član 87.)
 • Privremena zabrana obavljanja zakonske revizije (član 88.)
 • Oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 89.)
 • Uslovno oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 90.)
 • Zabrana za osnivače i članove organa upravljanja društva za reviziju (član 91.)
 • Zabrana za osnivače i članove organa upravljanja društva od javnog interesa (član 92.)
 • Novčana kazna (član 93.)
 • Mere u postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora (član 94.)
 • Opomena (član 95.)
 • Javna opomena (član 96.)
 • Uslovno oduzimanje licence (član 97.)
 • Oduzimanje licence (član 98.)
 • Novčana kazna (član 99.)
 • Prijava nepravilnosti društava od javnog interesa (član 100.)
 • Razmena informacija (član 101.)

VII. JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE (čl. 102. do čl. 110.)

 • Komisija (član 102.)
 • Delokrug rada (član 103.)
 • Način obavljanja poslova (član 104.)
 • Mere u postupku nadzora (član 105.)
 • Finansiranje nadležnosti Komisije poverenih zakonom (član 106.)
 • Poslovnik, program rada i izveštaj o radu (član 107.)
 • Odbor za javni nadzor revizije (član 108.)
 • Međusobno priznavanje regulative u pogledu javnog nadzora (član 109.)
 • Zaštita podataka (član 110.)

VIII. MEĐUNARODNA SARADNJA (čl. 111. do čl. 113.)

 • Saradnja sa državama članicama (član 111.)
 • Postupanje Komisije (član 112.)
 • Saradnja sa trećim zemljama (član 113.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 114. do čl. 116.)

 • Privredni prestupi (čl. 114. i 115.)
 • Prekršaji (član 116.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 117. do čl. 128.)

 • Odbor za javni nadzor (član 117.)
 • Komisija (član 118.)
 • Komora (član 119.)
 • Rok važenja dozvole i usklađivanje poslovanja (član 120.)
 • Stručna zvanja i licence (član 121.)
 • Započeti postupci (član 122.)
 • Brisanje već izrečenih mera (član 123.)
 • Računanje roka za zamenu licenciranog ovlašćenog revizora (član 124.)
 • Dejstvo prijema Republike Srbije u Evropsku uniju (član 125.)
 • Primena ranije donetih podzakonskih akata (član 126.)
 • Prestanak važenja propisa (član 127.)
 • Završna odredba (član 128.)
Share/Save

Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa za 2019. godinu

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 2,50%

Naslov: Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)
Datum izdanja: 10.10.2019
Strana: 95
Format: A5
Cena: 550,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Javni prihodi
Image: 
Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

NAPOMENA: knjiga je uključena u cenu pretplate na stručni časopis "Informator".

SADRŽAJ:

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.) 1

II. JAVNI PRIHODI I PRIMANJA I JAVNI RASHODI I IZDACI (čl. 13. do čl. 27.)

IIa OPŠTI FISKALNI OKVIR (član 27a)

IIb PRINCIPI, PROCEDURE I PRAVILA ODGOVORNOG FISKALNOG UPRAVLJANJA (čl. 27b do čl. 27j)

III. PRIPREMA I DONOŠENJE BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA (čl. 28. do čl. 48.)

IV. IZVRŠENJE BUDŽETA (čl. 49. do čl. 73.)

V. BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE (čl. 74. do čl. 79a)

VI. INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (čl. 80. do čl. 83.)

VII. BUDŽETSKA INSPEKCIJA (čl. 84. do čl. 91.)

VIII. EKSTERNA REVIZIJA (član 92.)

VIIIa FISKALNI SAVET (čl. 92a do čl. 92ć)

IX. TREZOR (čl. 93. do čl. 102.)

X. KAZNENE ODREDBE (čl. 103. do čl. 104.)

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 105. do čl. 114.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 

- "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17 i 72/19

- "Sl. glasnik RS", br. 101/11

- "Sl. glasnik RS", br. 93/12, 62/13, 63/13 i 103/15

- "Sl. glasnik RS", br. 62/13, 63/13

- "Sl. glasnik RS", br. 108/13

- "Sl. glasnik RS", br. 142/14 i 99/16

- "Sl. glasnik RS", br. 103/15, 72/19

- "Sl. glasnik RS", br. 99/16

- "Sl. glasnik RS", br. 113/17, 95/18

- "Sl. glasnik RS", br. 95/18, 72/19

- "Sl. glasnik RS", br. 31/19

- "Sl. glasnik RS", br. 72/19

Share/Save

PDV broj 10/2019 od 9.10.2019.

U časopisu PDV br. 10/2019:

Pages