Informator broj 04/05 od 27.01.2005.

Informator broj 04/05 od 27.01.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Zarade za decembar 2004. godine (bruto i neto)
  • Podaci o potrošačkoj korpi i otkupnoj ceni stana
  • Indeksi cena na malo i troškova života u SCG za decembar 2004. godine
  • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
  • Zatezna kamata za decembar 2004. godine
  • Zaključak Vlade RS o osnovicama za obračun i isplatu plata u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i zaposlenima u direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava
  • Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
  • Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2005. godine
Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2004. godine
Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 1. februara 2005. godine
Izmena najniže osnovice od 1.02.2005. godine ima uticaja na obračun minimalne zarade
Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1. januarom 2005. godine
Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada za vreme praznika i pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji su se praznovali u januaru 2005. godine
Godišnji porez na dohodak građana za 2004. godinu
Pregled statističkih podataka za 2004. godinu