Informator broj 01/05 od 05.01.2005.

Informator broj 01/05 od 05.01.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo u RS za decembar 2004. godine
 • Indeksi troškova života u RS za decembar 2004. godine
 • Koeficijenti za revalorizaciju (prema stopi rasta cena na malo u Republici Srbiji)
 • Industrijska proizvodnja u RS za novembar 2004. godine
 • Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2005. godine

Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku

 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu PPP

Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku

 • Potvrda koja se daje fizičkim licima (model Potvrde)
 • Potvrda koja se daje pravnim licima
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (od 1. januara 2005. godine) i prestanak važenja poreza na upotrebu mobilnog telefona
Obaveze i rokovi za naručioce u postupku javnih nabavki prema Upravi za javne nabavke početkom 2005. godine
Izvršene su izmene u spisku zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevnica za službena putovanja u inostranstvo
Podnošenje poreske prijave paušalno oporezivanih preduzetnika za 2005. godinu
Čekovi po tekućim računima građana i platne kartice kao instrumenti plaćanja
 • Čekovi po tekućim računima građana
 • Platne kartice kao instrumenti plaćanja
 • Knjiženje prodaje robe na malo putem platnih kartica i čekova građana
 • Knjiženje eskonta čekova
 • Knjiženje troškova plaćenih business platnom karticom
Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2004. godinu
Obračun troškova i učinaka
Kako u skladu sa zahtevima MRS utvrditi rashode amortizacije u 2004. godini
Knjigovodstveno evidentiranje PDV-a (po Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike)
 • Prodaja gotovih proizvoda i robe - nabavka robe i materijala
 • Komisiona prodaja
 • Nabavka i prodaja opreme
 • Usluge
 • Finansijski lizing
 • Knjiženje na računima grupa 27 i 47 prilikom utvrđivanja obaveze za plaćanje PDV
Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja
Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja