Informator broj 16/05 od 06.07.2005.

Informator broj 16/05 od 06.07.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Utvrđena je nova minimalna neto zarada po radnom času za period jul - decembar 2005. godine
Izmene i nove uredbe o privatizaciji
  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom
  • Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
  • Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Prava i obaveze zaposlenih i nezaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje

  • Model Rešenja o plaćanju troškova za učenje engleskog jezika

Naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

  • Porez i doprinosi na naknade troškova službenih putovanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca
  • Slučajevi kada naknada troškova nema karakter oporezivih ostalih prihoda

Odsustvo sa rada za vreme prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog ("prinudni odmor")

  • Primer Rešenja o upućivanju na plaćeno odsustvo ("prinudni odmor")
Rad van radnog odnosa po osnovu ugovora o zastupanju ili posredovanju
Osnivanje, uslovi za rad sindikata i zaštita prava sindikalnih predstavnika kod poslodavca
  • Primer Sporazuma o uslovima za rad Sindikata i izabranih predstavnika Sindikata
Službena mišljenja