Informator broj 14/05 od 06.06.2005.

Informator broj 14/05 od 06.06.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Izmene i dopune Zakona o privatizaciji, Zakona o akcijskom fondu i Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
Ugovor o pravima i obavezama direktora
Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji
Odluka o načinu i uslovima praćenja likvidnosti pravnih lica
Izmena mesečne akontacije poreza na dobit preduzeća za 2005.
  • Izmena mesečne akontacije poreza po prijavi poreskog obveznika
  • Izmena mesečne akontacije poreza po rešenju Poreske uprave
Sticanje i ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanja)
Službena mišljenja