Informator broj 13/05 od 24.05.2005.

Informator broj 13/05 od 24.05.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
Naknada plate, uvećana plata i druga primanja u državnim organima
Dopunski rad
 • Propisi o dopunskom radu
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Porez i doprinosi na naknadu po osnovu dopunskog rada
 • Preračun neto naknade u bruto, primeri obračuna, obrasci koji se sastavljaju pri isplati i uplatni računi

Privremeni i povremeni poslovi

 • Pojam i osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor koji se zaključuje direktno između poslodavca i angažovanog lica
  • Primer Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Ugovor koji se zaključuje sa članom omladinske i studentske zadruge
  • Primer Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porez i doprinosi za socijalno osiguranje na naknade po ugovorima o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi
Računovodstveno obuhvatanje poljoprivredne delatnosti po MRS 41
Plaćanja, naplaćivanje i prenos između rezidenata i nerezidenata u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju
Službena mišljenja