Informator broj 01/03 od 01.01.2003.

Informator broj 01/03 od 01.01.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja (primanja koja imaju karakter zarade, visine naknada troškova, visina novčanih naknada)
Obavljanje platnog prometa i plaćanje javnih prihoda od 1. januara 2003.
Uplata javnih prihoda - računi i popunjavanje naloga
  • Uplata javnih prihoda
  • Broj računa poverioca - primaoca (Poreska uprava)
  • Poziv na broj odobrenja i izračunavanje kontrolnog broja po modelu 22 ili 97
  • Šifra plaćanja
  • Popunjavanje naloga za uplatu javnih prihoda na obrascu "Nalog za prenos" - Obrazac br. 3

    Prilog: Neki od najčešće korišćenih uplatnih računa javnih prihoda

Obrasci koji se podnose pri plaćanju poreza po odbitku
 
Porez na finansijske transakcije
 
Odredbe poreskih zakona koje se primenjuju od 1. januara 2003. godine
 
Drugačiji poreski tretman naknade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima od 1. januara 2003.
 
Obračun poreza na prihod od davanja u zakup poslovnog i drugog prostora od strane fizičkih lica - građana od 1.01.2003. godine
 
Poreski tretman primanja sportista i sportskih stručnjaka od 1.01.2003. godine
 
Postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta za zaposlene kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak i poslodavca koji u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) ne isplaćuje zarade
 
Obezbeđivanje zdravstvene zaštite u postupku pripreme dokumentacije za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i prava pred drugim organima
 
Utvrđen predlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 
Mišljenja Ministarstva za rad i zapošljavanje