Informator broj 08/03 od 06.03.2003.

Informator broj 08/03 od 06.03.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2003. godinu
Otvaranje knjiga po Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
  • Uporedni pregled za prenos početnog stanja sa računa po Kontnom okviru za druga pravna lica na konta po novom Kontnom planu za budžetski sistem
Uslovi za ostvarivanje prava na štrajk i organizovanje štrajka
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
Zakon o duvanu
Službena mišljenja