Informator broj 18/03 od 05.09.2003.

Informator broj 18/03 od 05.09.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Odobravanje zajma za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika
  • Primer Odluke o odobravanju i isplati zajma
  • Primer Ugovora o dodeli zajma
Uslovi i način finansiranja troškova prevencije invalidnosti i rehabilitacije zaposlenih na poslovima sa posebnim uslovima rada iz sredstava Ministarstva za rad i zapošljavanje
Primena člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća
Porodična penzija
Prestanak radnog odnosa i prava zaposlenih pri prestanku radnog odnosa
  • Prilog: Modeli rešenja o otkazu ugovora o radu
Službeno mišljenje Ministarstva za socijalna pitanja RS