Informator broj 22/03 od 07.11.2003.

Informator broj 22/03 od 07.11.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Isplata "trinaeste plate" iz procenjene dobiti
Zakonsko izdržavanje - "alimentacija"
Invalidi rada II i III kategorije i ostvarivanje prava na naknade zarada za vreme odsustvovanja sa rada
Dobrovoljno osiguranje po Zakonu o PIO - primena čl. 15. i 255. Zakona
Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2004. godini
Prodaja akcija iz procesa privatizacije na inicijativu manjinskih akcionara
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća
Novi predlog za izmene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije