Informator broj 23/03 od 24.11.2003.

Informator broj 23/03 od 24.11.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Prekovremeni rad
Korišćenje godišnjeg odmora u delovima i mogućnost prenošenja tog odmora u narednu godinu
Poreski tretman novogodišnjih poklona
Verski praznici u novembru i decembru 2003. godine
Međunarodni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa posebnim osvrtom na oporezivanje dividendi i zarada iz radnog odnosa
Popis imovine i obaveza na kraju godine
Službena mišljenja