Informator broj 24/03 od 06.12.2003.

Informator broj 24/03 od 06.12.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo za novembar 2003. godine
 • Indeksi troškova života za novembar 2003. godine
 • Koeficijenti za revalorizaciju
 • Zatezna kamata za novembar 2003. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za novembar 2003. godine
 • Ostali podaci i informacije
  - Zaključak Vlade RS o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama
  - Novo Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i novi podzakonski akti

 • Novodoneti podzakonski akti
 • Novi obrasci matične evidenciju
 • Obveznici podnošenja prijava (obrazaca)
 • Rokovi za podnošenje prijava (obrazaca)
 • Neke kraće napomene u vezi sa matičnom evidencijom
 • Novi obrasci M-UN i M-UNK koji se podnose pri isplati naknada  po ugovorima o delu, autorskim ugovorima i drugim ugovorima
Korisnici invalidske penzije i obavljanje poslova po ugovorima iz člana 12. stav 1. tačka 3. Zakona o PIO
Volonterski rad
 • Prilog: Ugovor o volonterskom radu
Knjiženje razlika po popisu za korisnike budžeta i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja
Spoljnotrgovinski i carinski propisi
 • Odluka o načinu izdavanja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu
 • Uputstvo o načinu i postupku izdavanja potvrda da se određena roba ne proizvodi u zemlji
Odgovori na pitanja
Sve o poklonu
Službena mišljenja