Obrazac ONSZ-I

Obrazac ONSZ-I

Na osnovu člana 45b stav 6. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13,57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22), ministar finansija, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar zdravlja sporazumno su doneli Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 72/06), kojim je, u članu 3. stav 1., propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: ONSZ-I
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom
[1.09.2006]
Obaveštenje o zasnivanju...
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".