Informator broj 4/2016 od 20.01.2016.

Informator broj 4/2016 od 20.01.2016.

 

Iz novog broja izdvajamo:

PORES​KI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2015. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT

 • Sastavljanje i podnošenje Poreskog bilansa i Poreske prijave za obveznike pravna lica
 • Poreski bilans i Poreska prijava stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije
 • Sastavljanje Poreskog bilansa i Poreske prijave za druga pravna lica - nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i Poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

Datum izdanja: 20. januar 2016.
Obim: 184 strana, Format: A5

  Poruči


 

SADRŽAJ:

PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2015. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT

 • Propisi
 • Obveznici poreza na dobit
  • Obveznici poreza na dobit - rezidenti
  • Obveznici poreza na dobit - nerezidenti
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreske obaveze za 2015. godinu i uplata poreza
 • Povraćaj više plaćenog poreza
 • Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2016. godini

PRVI DEO:
SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

1. SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (Obrazac PB 1)

A. DOBIT I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

I. Rezultat u Bilansu uspeha

 • Primer popunjenog Obrasca DK

II. Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona (iskazani u Bilansu uspeha)

III. Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu

 • Amortizacija po poreskim propisima
 • Izdaci za reklamu, propagandu i reprezentaciju
 • Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja
 • Dugoročna rezervisanja
 • Rashodi po osnovu obezvređenja imovine

IV. Usklađivanje prihoda

 • Aneks Obrasca PB 1
 • Izjava koju filijala dostavlja matičnom pravnom licu
 • Obračun poreskog kredita na Aneksu Obrasca PB 1
 • Primer obračuna poreskog kredita
 • Primer popunjenog Obrasca IPD
 • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1
 • Aneks 1 Obrasca PB 1
 • Izjava koju isplatilac dostavlja primaocu prihoda
 • Obračun poreskog kredita na Aneksu 1 Obrasca PB 1
 • Primer obračuna poreskog kredita
 • Primer popunjenog Obrasca IPD 1
 • Primer popunjenog Aneksa 1 Obrasca PB 1

V. Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)

 • Forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama
 • Dokumentacija o transfernim cenama u formi izveštaja
 • Primer tabele funkcionalne analize
 • Izbor i način primene metode po principu "van dohvata ruke"
 • Primeri primene metode uporedive cene na tržištu
 • Primer primene metode cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu
 • Primer korišćenja metode transakcione neto marže
 • Unošenje podataka o rashodima i prihodima po osnovu transfernih cena u poreski bilans

VI. Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

VII. Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

VIII. Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja "utanjene kapitalizacije"

 • Način utvrđivanja kamate između povezanih lica koja se ne priznaje u poreskom bilansu
 • Primer popunjenog Obrasca OK

IX. Oporeziva dobit

 • Gubitak

B. KAPITALNI DOBICI I GUBICI

 • Određivanje kapitalnog dobitka, odnosno gubitka

V. PORESKA OSNOVICA

 • Primer popunjenog Obrasca PB 1

2. PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT - OBRAZAC PDP

 • Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije (red. br. 4. Obrasca PDP)
 • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (red. br. 5. Obrasca PDP)
 • Poreski podsticaj po osnovu koncesionog ulaganja (100%) za novoosnovano koncesiono pravno lice (red. br. 5.4.1K)
 • Poresko oslobođenje u skladu sa članom 46. Zakona (red. br. 5.4.2 IL)
 • Poresko oslobođenje po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u sopstvenu delatnost (red. br. 5.4.3 PK/PK1)
 • Primer popunjenog Obrasca PK
 • Primer popunjenog Obrasca PK 1
 • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a i 50b Zakona (red. br. 5.4.4 SU/SU2)
 • Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva na osnovu koga se utvrđuje umanjenje obračunatog poreza
 • Primer popunjenog Obrasca SU
 • Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva na osnovu koga se utvrđuje umanjenje obračunatog poreza
 • Primer popunjenog Obrasca SU 2
 • Umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 51. Zakona, tj. po osnovu plaćenog poreza na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi
 • Umanjenje obračunatog poreza za plaćeni porez na dobit i porez po odbitku na dividende i učešće u dobiti koje je matičnom pravnom licu isplatila njegova nerezidentna filijala
 • Umanjenje obračunatog poreza za porez po odbitku plaćen u drugoj državi na prihode po osnovu kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi
 • Srazmerno stečena imovina spajanjem, pripajanjem ili podelom (Obrazac SI)
 • Primer popunjenog Obrasca SI
 • Obračun poreza usled gubitka prava na poreski podsticaj
 • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za nedobitne organizacije (red. br. 5A Obrasca PDP)
 • Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije (red. br. 6. Obrasca PDP)
 • Podaci o poreskom konsolidovanju (red. br. 7. Obrasca PDP)
 • Primer popunjenog Obrasca KPB
 • Podaci o likvidaciji (red. br. 8. Obrasca PDP)
 • Podaci o stečaju (red. br. 9. Obrasca PDP)
 • Podaci o statusnim promenama (red. br. 10. Obrasca PDP)
 • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika (red. br. 11 Obrasca PDP)
 • Primer popunjenog Obrasca PDP

DRUGI DEO:
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE  JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

1. Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja vodi poslovne knjige

 • Poreski bilans ogranka - Obrazac PB 1
 • Poreska prijava ogranka - Obrazac PDP

2. Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja ne vodi poslovne knjige

 • Poreski bilans stalne poslovne jedinice koja ne vodi poslovne knjige - Obrazac PBPJ
 • Primer popunjenog Obrasca PBPJ
 • Poreska prijava stalne poslovne jedinice - Obrazac PDP

TREĆI DEO:
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA DRUGA PRAVNA LICA - NEDOBITNE ORGANIZACIJE

1. Oporezivanje nedobitnih organizacija

 • Šta se smatra, a šta ne prihodima ostvarenim na tržištu?

2. Oslobođenje od plaćanja poreza

3. Sastavljanje poreskog bilansa

 • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem - Obrazac PBN -
  • Primer popunjenog Obrasca PBN
 • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike - Obrazac PBN 1
  • Primer popunjenog Obrasca PBN 1
 • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za druga pravna lica - Obrazac PBN 1
  • Primer popunjenog Obrasca PBN 1
 • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za banke - Obrazac PBN 2 -
  • Primer popunjenog Obrasca PBN 2
 • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje Kontni okvir za Narodnu banku Srbije - Obrazac PBN 3 -
  • Primer popunjenog Obrasca PBN 3
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDP)
  • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za nedobitne organizacije (red. br. 5A Obrasca PDP)
  • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika /zastupnika (red. br. 11. Obrasca PDP)
  • Primer popunjenog Obrasca PDP

ČETVRTI DEO:
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE  POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2015. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (PB 2)
   • A. DOBIT I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
   • B. KAPITALNI DOBICI I GUBICI
   • V. PORESKA OSNOVICA
   • Primer popunjenog Obrasca PB 2
  • Sastavljanje poreske prijave
   • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1S