Obrazac PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja

Obrazac PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja

Na osnovu člana 9. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 135/04 i 68/14 - dr. zakon) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 14/16), kojim je u članu 4. stav 2. propisan sledeći obrazac (od 1.03.2016. godine Obrazac PP-PPNO se podnosi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave):

Obrazac: PP-PPNO Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja
[01.03.2016]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
Za podnošenje obrasca u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala JIS LPA možete videti ovde.

 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".