Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.06.2016. godine

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.06.2016. godine

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec jun pod br. 401-00-00055/2016-12 od 17.06.2016. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 i 103/15), čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09) i ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-34/3/2014-05 od 1.04.2015. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK ZA MESEC JUN

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2016. do 30. septembra 2016.     
-
za prvo dete - jednokratno 
38.008,09
 
-
za drugo dete - 148.626,05 u 24 rate 
 6.192,75
 
-
za treće dete - 267.514,65 u 24 rate 
11.146,44
 
-
za četvrto dete - 356.682,42 u 24 rate 
14.861,77
 
2) 
DEČIJI DODATAK od 1. aprila 2016. do 30. septembra 2016.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.656,45
3.453,40
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za maj 2016.  10.119,60  
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za jun 2016.    
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.244,88
9.893,85
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede     
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,83
3,40
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,60
7,93

 

Obrazloženje

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", br. 20/92...36/04).

Ovo rešenje se dostavlja Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".