Informator broj 17/2020 od 13.07.2020.

Informator broj 17/2020 od 13.07.2020.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

 • Prava i obaveze privrednih subjekata u privatnom sektoru, počev od jula 2020. godine, a koji su koristili fiskalne pogodnosti i direktna davanja
 • Rok za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je 31. jul 2020. godine (Obrazac 1)
 • Poslodavci su dužni da do 10. avgusta 2020. godine donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • Pravna zaštita po novom Zakonu o javnim nabavkama

Datum izdanja: 13. jul 2020.

Obim: 146 strana, Format: A5

  Poruči

 

Zbog novonastale situacije prouzrokovane epidemijom virusa COVID-19, pretplatnici mogu da preuzmu ovaj broj u PDF formatu.

Preuzmite broj 17/2020 od 13.07.2020. (PDF format)

 

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PRAVA I OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA U PRIVATNOM SEKTORU, POČEV OD JULA 2020. GODINE, A KOJI SU KORISTILI FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA

 • Prava koja imaju privredni subjekti koji su prihvatili pogodnosti iz Uredbe
 • Uslovi koje su privredni subjekti morali da ispune da bi ostvarili pravo na pogodnosti propisane Uredbom
 • Gubitak prava na korišćenje pogodnosti propisanih Uredbom
 • Obaveze koje u narednom periodu čekaju privredne subjekte koji su koristili fiskalne pogodnosti, počev od jula 2020. godine

III. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE JE 31. JUL 2020. GODINE

 • Obveznik plaćanja naknade
 • Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (za pravna lica i preduzetnike)
 • Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika
 • Iznosi naknada
 • Način utvrđivanja i plaćanja naknade
 • Podnošenje prijave za 2020. godinu
 • Obrazac prijave (Obrazac 1)
 • Postojanje obaveza prema više jedinica lokalne samouprave
 • Izjava da privredni subket na teritoriji lokalne samouprave ne obavlja delatnost (model izjave)
 • Prijave za 2019. godinu

IV. POSLODAVCI SU DUŽNI DA DO 10. AVGUSTA 2020. GODINE DONESU PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

V. SPISAK KOLEKTIVNIH UGOVORA KOJI PROPISUJU OBAVEZU ISPLATE NAKNADE ZARADE U VISINI OD 100% OSNOVA ZA NAKNADU ZA VREME BOLOVANJA ILI ODSUSTVA SA RADA U VEZI SA BOLEŠĆU COVID-19

VI. PRAVNA ZAŠTITA PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Postupak zaštite prava
 • Postupak pred Republičkom komisijom
 • Sudska zaštita
 • Posebna ovlašćenja Republičke komisije

VII. DONETA SU PODZAKONSKA AKTA ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, KOJA POČINJU DA SE PRIMENJUJU U 2021. GODINI

 • Pravilnici koje je doneo ministar finansija
 • Odluke koje je doneo guverner Narodne banke Srbije

VIII. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT U TOKU 2020. GODINE

IX. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2020. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

X. PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGI POSAO KOD ISTOG POSLODAVCA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao zbog potreba procesa i organizacije rada
 • Privremeni premeštaj zaposlenog zbog potrebe izvršavanja određenih poslova bez odlaganja
 • Premeštaj u drugo mesto rada gde poslodavac ima svoj organizacioni deo
 • Premeštaj na drugi posao zbog zdravstvenih smetnji
 • Premeštaj zaposlenog na druge poslove kao mera rešavanja viška zaposlenih

XI. UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA, ODNOSNO U DRUGI ORGAN

 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno članu 174. Zakona o radu
 • Upućivanje državnog službenika na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o državnim službenicima
 • Upućivanje funkcionera, službenika i nameštenika u AP i JLS na rad kod drugog poslodavca
 • Upućivanje sudija na rad u drugi organ shodno odredbama Zakona o sudijama
 • Upućivanje zamenika javnog tužioca na rad u drugi organ shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu

XII. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 • Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
  • Osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
  • Način izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Obrazac IOSI)
  • Način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i način dokazivanja izvršavanja te obaveze
  • Procena radne sposobnosti
 • Podsticajne mere i subvencije za poslodavca koji zaposli na neodređeno vreme osobu sa invaliditetom
  • Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta
  • Subvencija zarade za novozaposlenu osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva
  • Refundacija troškova zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom na radnom mestu - radna asistencija
  • Subvencija za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih
 • PRILOG - pregled obaveza za uplatu sredstava na ime zapošljavanja osoba sa invaliditetom za 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. i 2015. godinu