Proizvodi i usluge

Proizvodi i usluge

NOVO - Video predavanje 20.09.2023.

TEME PREDAVANJA:

 Solidarne pomoći

  • u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica,
  • u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice,
  • za slučaj rođenja deteta;

 Naknada troškova

  • pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica;

 Novčane pomoći

  • za lečenje u zemlji ili inostranstvu zaposlenih i lica van radnog odnosa;

 Druge pomoći

  • zbog uništavanja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja,
  • organizovana socijalna i humanitarna pomoć,
  • stipendije i krediti učenika i studenata;

 Poreski tretman

  • novčanih pomoći, nagrada i drugih sličnih davanja fiziičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.

Poruči |

 

Stručni časopis "Informator" Stručni časopis "PDV"

pretplata obuhvata:

prijem štampanog i korišćenje elektronskog izdanja časopisa, ekonomsko pravni konsalting, knjige iz edicije Propisi, Cekos kamata, Cekos obrasci...

| O časopisu | Poruči  |

pretplata obuhvata:

prijem štampanog i korišćenje elektronskog izdanja časopisa, ekonomsko pravni konsalting, knjige iz edicije Propisi, Cekos kamata, Cekos obrasci...

O časopisu  | Poruči |

 

"Ekspert"

Obračuni kamata

Obrasci za popunjavanje

Digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca


 

| "Ekspert" |  Poruči  |

Obračuni na Cekos in-ovom sajtu www.kamata.rs:
zatezne kamate na iznos duga u dinarima i domicilnim valutama stranih zemalja, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za  carinski dug, zatezne kamate po presudama Evropskog suda,...

| detaljnije  | Poruči |

Obrasci za popunjavanje koji se najčešće koriste u svakodnevnom obavljanju administrativnih, finansijskih i knjigovodstvenih poslova

|"Obrasci za popunjavanje"Poruči |

 

Obračuni drugih prihoda

Pitanja i odgovori

Knjige

- ONLINE OBRAČUNI DRUGIH PRIHODA -

- Prihodi od autorskih prava -

- Frilenseri - obračuni poreza i doprinosa -

- Prihodi po osnovu
privremenih i povremenih poslova -

- Prihodi od ugovora o delu -

- Prihodi od zakupa
ili podzakupa nepokretnosti -

Svi obračuni su usklađeni sa važećim propisima, uključujući i promenu stope doprinosa za PIO i nove iznose najniže/najviše osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

| detaljnije  | Poruči |

On line zbirka pitanja i odgovora objavljenih u stručnim časopisima "Informator" i "PDV"

| detaljnije  | Poruči |

 Edicija "Propisi" - prečišćeni tekstovi aktuelnih zakona i podzakonskih akata
  Edicija "Priručnik" - praktični priručnici za lakše tumačenje i primenu propisa

Poruči |

 

 

Online predavanje 18.05.2023.

TEME PREDAVANJA:


Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca


Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike, zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca


Naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu za: zaposlene (Zakon o radu) i državne službenike i nameštenike


Poruči |