Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.06.2009. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-157/2009-12.5 od 1.06.2009. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. juna 2009.

   

-

za prvo dete - jednokratno

26.663,95

 

-

za drugo dete - 104.266,10 u 24 rate

Rata - 4.344,42

 

-

za treće dete - 187.670,39 u 24 rate

Rata - 7.819,60

 

-

za četvrto dete - 250.224,56 u 24 rate

Rata - 10.426,02

 

2)

DEČIJI DODATAK za maj 2009. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.863,59

2.422,67

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za maj 2009.

3.397,80

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.06.2009.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

5.891,70

7.070,04

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

-

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

-

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

-

za smeštaj jednog deteta

10.586,00

    

-

za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.514,00

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 106.120,00, za treće dete 200.515,00 i četvrto dete 254.678,00 din.
 
2) Prava iz tačke 1. i 2. usklaðuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrðuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. - 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2009. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 31/09), razdeo 19 - Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."