Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.07.2009. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-157/2009-12.6 od 1.07.2009. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. jula 2009.

   
 

 - za prvo dete - jednokratno

26.663,95

 
 

 - za drugo dete - 104.266,10 u 24 rate

Rata - 4.344,42

 
 

 - za treće dete - 187.670,39 u 24 rate

Rata - 7.819,60

 
 

 - za četvrto dete - 250.224,56 u 24 rate

Rata - 10.426,02

 

2)

DEČIJI DODATAK za jun 2009. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.863,59

2.422,67

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za jun 2009.

3.238,73

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2009.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

5.897,59

7.077,11

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

-

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

-

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

 - za smeštaj jednog deteta

10.103,00

 
 

 - za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.217,00

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 106.226,00, za treće dete 200.716,00 i četvrto dete 254.933,00 din. 
1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. - 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2009. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 31/09), razdeo 19 - Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."