Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.11.2005. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-248/2005-12/10 od 1.11.2005. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), člana 89. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 20/92 i 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1)

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

DEČIJI DODATAK za oktobar 2005.

din

din

-

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.359,00

1.767,00

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. novembra 2005. godine

   

-

za drugo dete

75.993,00

 

-

za treće dete

136.782,00

 

-

za četvrto dete

182.374,00

 

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za oktobar 2005.

2.011,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.11.2005.

    

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

4.168,31

5.001,97

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

-

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,38

2,86

-

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,56

6,67

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

-

za smeštaj jednog deteta

5.962,00

 

-

za smeštaj dvoje i više dece

3.669,00

 
2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1. i 3. ovog rešenja, a roditeljski dodatak u iznosu koji važi na dan isplate.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, izvršiti na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2005. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 127/04 i 66/05) - razdeo 16 - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
4) Ovo rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."