Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.03.2008. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-164/2008-12.2 od 3.03.2008. godine koje dajemo u nastavku:

"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. marta 2008.

   

za prvo dete - jednokratno 

22.906,90

 

za drugo dete - 89.574,61 u 24 rate 

Rata -3.732,28

 

za treće dete - 161.226,91 u 24 rate 

Rata -6.717,79 

 

za četvrto dete - 214.966,97 u 24 rate 

Rata - 8.956,96 

 

2)

DEČIJI DODATAK za februar 2008. godine (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.601,00 

2.082,00 

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za februar 2008.

2.950,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.03.2008.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

5.169,80

6.203,76 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   - 

za smeštaj jednog deteta 

9.174,75

 

   - 

za smeštaj dvoje i više dece 

5.646,00 

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 93.489,00, za treće dete 168.278,00 i četvrto dete 224.366,00 din.
2) Pravo iz tačke 1. i 2. ovog rešenja usklađuje se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. - 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2008. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 123/07), razdeo 19 - Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."